ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2262 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.С., редовно призован, не се явява. За нея се явява дъщеря и́ В. С..

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Отдел“Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. - години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Няма какво да добавя към момента

 

СТРАНИТЕ: Нямаме допълнителни въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като му определя възнаграждение в размер на 200лв., платими от внесения депозит /л. 153от делото/.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

Г-ЖА В. С.: Моля да уважите жалбата, като определите ТБО за процесния период съобразно заключението на вещото лице във вариант за площ на обекта 77 кв.м.. Моля да имате предвид, че корекцията се е наложила заради грешка, а не заради промяна на квадратурата на обекта, поради изменение или друга причина т.е. декларираната квадратура по погрешка е 126 кв.м., за което се е наложило корекция с декларация по чл. 14. Моля да уважите и довода за изтекла давност по отношение на лихвите начислени преди 2013г.. Моля да отмените административния акт съобразно посочените доводи в жалбата и ни присъдите направените по делото разноски включващи държавна такса и експертиза. Документът ни за собственост е нотариалния акт за замяна на недвижим имот от 22.12.1995г. /л.54/.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема г-жо, административен съдия, моля да постановите решение, съобразно събраните по делото доказателства, с които се установява законосъобразността на издадения административен акт. Относно срокът на давност, считам същия този довод на жалбоподателя за неправилен, както и искането да бъде отменен административният акт. Срокът на публичните вземания е регламентиран в ДОПК в чл.171, ал.1, където е посочено, че публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, която в случая изтича на 31.12.2016г., а акта е издаден на 20.09.2016година..

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: