ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми февруари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2262 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.С., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКА началник на Отдел“Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

В залата ПРИСЪСТВА В. Г.С..

 

В. С.: Дъщеря съм на М.С.. Желая да говоря от нейно име.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Моля да запишете от мое име това, което казва дъщеря ми.  Съгласна съм с всичко, което казва тя и искам тя да ме представлява по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И   ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.Г.С. против потвърден акт за установяване на задължения по декларации №МДТ-178/10.010.2016г. издаден от главен експерт при Община Несебър потвърден с решение №МДТ-178-1/25.10.2016г. на началника на Отдел „МДТ“ при Община Бургас.

Г-жа В. С.: Представям писмено становище в два екземпляра, което поддържам. Към становището съм приложила декларация по чл.14, §27 и §2 от ПЗР на ЗМДТ от 2016г., която моля да приемете. Оспорваме всички задължения.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам представеното становище от дъщеря ми В. С..

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. По становището-молба, моля да го приемете. Също така нося доказателства по опис, с които доказвам, че за този обект са извършвани сметосъбиране и сметоизвозване. Доказателствата представям с препис за другата страна.

 

Г-ЖА В. С.: Никой не отрича, че са предоставени  тези услуги. Ние оспорваме самия начин на начисляване на лихви и на главница и накрая сме поискали справка. В самата къща е и заведението. И аз имам акт и аз го обжалвам и делото е на 21.03.2017година.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

              

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, включително и да ангажира доказателства, че имотът собственост на жалбоподателя попада в територии, където се предоставят услугите включени в такса битови отпадъци, както и че същите са извършвани.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици.

 

 По отношение за направените искания за предоставяне на справка за коефициенти към 20.09.2016г., съдът счита същото за неоснователно, доколкото такава справка се съдържа по делото на л.16, поради което ОСТАВЯ без уважение искането за предоставяне на справка за коефициентите към 20.09.2016г. за недвижимите имоти.

 

Съдът намира искането формулирано в молба-становище, представено в днешното съдебно заседание за допускане на съдебно-счетоводна експертиза за основателно, поради което ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса поставен в молбата-становище, а именно – Да се изчисли какъв е размерът на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци - главници и лихви за процесния период 2011г.-2015г. към 20.09.2016г. по отношение на имота притежаван от жалбоподателя, като се вземе коригирания показател за площта на търговския обект, а именно от 126.00кв.м. на 77кв.м.. Като втори вариант вещото лице да направи същите изчисления съобразно първоначално подадената декларация през 2004г..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 200лева, вносими в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас от жалбоподателката,, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С. А., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.04.2017г. от 10.50часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице Арабаджиева, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:36часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: