ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.11.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2261 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:01 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Пламена 2002“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Г., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Пламена 2002“ ЕООД против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1964/09.08.2018г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас, с която на основание чл. 107, ал. 1, във вр. с чл. 106а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗАП е приложена принудителна административна мярка (ПАМ) – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на предна табела и отнемане на свидетелство за регистрация, част II № 002791361 на лек автомобил „УАЗ 468“ с рег. № Н 0295 АР, собственост на дружеството-жалбоподател.

Съдът докладва, че по делото е постъпила писмена защита с вх. № 11703/24.10.2018 г от ответника с приложени към нея писмени доказателства по опис.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете АУАН, издаден срещу А.Д., НП, издадено срещу същото лице, депозирана жалба срещу НП, призовка за страна, свидетелство за регистрация част I  и въпросен лист, попълнен от един от пътниците.  Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. Г.: Моля да отмените процесната заповед като незаконосъобразна по изложените в жалбата съображения. Допълнително следва да отбележа, че АНО не е установил извършване на обществен превоз. Не е установил заплащане, извършено лично на водача на МПС А.Д., който от своя страна да извърши превозна услуга. Именно в тежест на АНО е да докаже възмездността на сделката включително чрез поименно посочване на превозваните лица, както и това, че същите са заплатили цена лично на водача на МПС за извършване на превозна услуга. С оглед изложеното следва, че не са налице предпоставките за налагане на ПАМ, уредена в разпоредбата на чл. 106а, ал. 1, т. 1 ЗАП. Моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски. Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: