ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 23.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2261 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.И.Х., младши експерт – КО в групаОхрана на обществения редкъм секторОхранителна полицияпри Първо РУ  при ОДМВР - гр. Бургас, редовно призован, се явява лично и с адв. В.С. c пълномощно, находящо се на лист 5 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник секторОхранителна полицияпри ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не явява и не се представлява.

 

В залата присъства К.М.М., доведен от жалбоподателя с искане да бъде разпитан като свидетел. Свидетелят беше изведен от съдебната зала.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Х.И.Х. младши експерт – КО в групаОхрана на обществения редкъм секторОхранителна полицияпри Първо РУ гр. Бургас, против Заповед № УРИ 431з-518/19.07.2017г. на началник секторОхранителна полиция“, с която на основание чл.194, ал.2, т.3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), във вр. с чл.197, ал.1, т.1 и чл.204 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене“ за срок от два месеца.

В сезиращата съда жалба са заявени доказателствени искания, както следва:

1. Да бъде задължен административният орган да представи в надлежен вид (под опис и заверена за вярност) пълната преписка по дисциплинарното производство. Молят ответникът  да бъде задължен да представи препис от отговора и всички материали към него за жалбоподателя.

Със съпроводително писмо рег. № УРИ 000-21827/20.09.2017г., ПОСТЪПИЛО в Административен съд – Бургас с вх.№ 9960/20.09.2017 г.,  началникът на сектор „Човешки ресурси“ към  Областна дирекция на МВР – Бургас, е изпратил заверени копия на административната преписка по издаване на оспорения акт. В цитираното съпроводително писмо изрично е указано, че се прилагат заверени копия на: Заповед рег.№ УРИ 431з-518/19.07.2017 г. – 1 лист, писмо рег.№ 431р8724/30.08.2017 г. – 1 лист, проект за заповед за съгласуване от юрисконсулт – 2 листа, протокол рег.№ 431р-7212/19.07.2017 г.– 1 лист, справка рег.№ 431р-6765/03.07.2017 г. – 3 листа, заповед УРИ 431з-433/19.06.2017 г. -1 лист,  обяснения рег.№ 431р-6381/23.06.2017 г. – 1 лист, обяснения рег.№ 431р-6382/23.06.2017 г.-1 лист, сведение от Д. Михалев рег.№ 431000-3016/23.06.2017 г. -2 листа, седмичен график с рег.№ 431р-5763/05.06.2017 г.-1 лист, информационна карта на наряда № А 621695 – 1 лист, страница от пътна книжка – 1 лист, ежедневна ведомост – 1 лист, писмо рег.№ 431000-2950/21.06.2017 г.-1 лист, писмо рег.№ 431000-3015/23.06.2017 г.-1 лист, схема вх.№ 1050/21.06.2017 г.-1 лист, писмо изх.№ 1050/26.06.2017 г.-1 лист и снимки – 2 листа. Изброените копия на документи, представляващи административната преписка по делото, са представени в надлежен вид (под опис и заверени за вярност).

В този смисъл, съдът намира, че така формулираното доказателствено искане е изпълнено, а в случай, че жалбоподателят или неговия процесуален представител твърдят, че по преписката липсват документи, то тези липсващи документи следва да бъдат посочени.

2. Да бъде задължен ответникът да представи длъжностната характеристика за заеманата от жалбоподателя длъжност, както и доказателства за запознаването му с нея.

3. Да бъде задължен ответникът да представи Заповед № 8121з-1252/2016 г. на министъра на вътрешните работи за подобряване на дисциплинарната практика в МВР, която въвежда строги изисквания към провеждането на дисциплинарни производства. Твърдят, че обжалваната заповед е издадена в нарушение на тази министерска заповед. Спазването й следва да бъде проверено от съда на основание чл.168 от АПК.

4. Да бъде задължен ответникът да представи всички заповеди, които са издадени на основание  пар.2 от ПЗР на Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР. С тези заповеди са въведени образците на документите, които се изготвят при реализиране на дисциплинарната отговорност спрямо служители на МВР и се явяват норматив в тези производства, доколкото са неразделна част от съответната инструкция и в нея има изрични текстове в този смисъл. Спазването на този норматив следва да бъде проверено от съда на основание чл.168 от АПК.

След запознаване с преписката евентуално ще направят нови доказателствени искания.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ. С.: Поддържаме жалбата изцяло. След запознаване с преписката констатирам, че в нея липсва в надлежен вид длъжностна характеристика на жалбоподателя, затова моля да задължите ответната стана да представи тази длъжностна характеристика ведно със заповедта за нейното ободряване. Това одобряване следва да е извършено по реда на чл. 143, ал.4 от ЗМВР, който определя, че реда за изготвяне става със заповед на министъра на МВР.

Поддържам останалите доказателствени искания. Искам да добавя: към настоящия момент са ми известни 2 такива заповеди - с № 8121з-749 /24.06.2015 г. и № 8121з-187/07.03.2016 г. Моля да бъдат изискани тези две, както и евентуално ако има и последващи.

Също така водим и моля да допуснете до разпит свидетеля, който е бил в екип със жалбоподателя при отработване на сигнала, във връзка с който е бил наказан жалбоподателят. С неговите показания ще установяваме фактическата обстановка.

Представям и моля да приемете списък по чл.80  от ГПК за разноски, ведно с договор за правна помощ, фактура и отчет по сметка.

Други доказателствени искания на този етап нямам.

 

Съдът, с оглед формулираните доказателствени искания и по доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх. № 9960/20.9.2017г. административна преписка  като доказателства по делото.

 

ПРИЕМА и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя материали.

 

Съдът намира направените от процесуалния представилтел на жалбоподателя искания по доказателствата за относими към предмета на спора, поради което,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението, да изпрати за прилагане по делото заверено копие на утвърдената и влязла в сила за заеманата от жалбоподателя длъжност длъжностна характеристика, както и доказателства за запознаването му с нея, както и Заповедта за нейното утвърждаване.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението, да изпрати за прилагане по делото заверено копие на Заповед № 8121з-1252/03.11.2016 г. на Министъра на вътрешните работи.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението, да изпрати за прилагане по делото заверено копие на всички заповеди, издадени на основание §2 от ПЗР на Инструкция № 8121з-470 от 2015 г., в това число Заповед № 2181з-749 от 24.06.2015 г. и Заповед № 2181з-187 от 07.03.2016 г.

 

Съдът по искането на жалбоподателя за разпит на един свидетел при режим на довеждане, счита същото за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в днешното съдебно заседание доведения от жалбоподателя свидетел.

Съдът ПРИСТЪПВАВА към разпит на свидетеля, който беше въведен в залата.

СНЕМА самоличността му като го предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

К.М.М. – 49 години, български гражданин, без родствена връзка с жалбоподателя, работи в Първо РУ при ОД на МВР – гр. Бургас на длъжност „помощник инспектор охрана“, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ  М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВ. С.: Знаете ли за случая от това лято, когато при изпълнение на служебните задължения жалбоподателят е бил наказан?

СВИДЕТЕЛЯТ  М.: На тази дата бяхме двамата екип.  Получихме сигнал за мъж, който се държи неадекватно с опасно поведение спрямо него и останалите. Бяхме в „Бреза 2“. Обходихме района на ж. к. „Възраждане“ и се насочихме към магазин „Болеро“ - кооперативен пазар „Краснодар“. Колегата разговаря с някакъв гражданин, гражданка за възможността това лице да бъде в района на магазина или на пазара. Тъй като се движихме по ул. „Калоян“, която е еднопосочна улица, за да паркираме до магазин „Болеро“, трябваше да паркираме някъде отпред, тъй като нямаше къде другаде. Видяхме, че има знак. Включих светлинен сигнал. Видяхме, че има знак за инвалид долу на земята, но нямаше начертано. По ЗДвП трябва да има синя лента и бял знак в средата, който оказва точно кои места са за инвалиди. След като паркирахме, излязох и установих, че светлинните сигнали не работят. Случвало се е и друг път, след което влязох в магазина, огледахме за лицето и излязохме. Колегата управляваше автомобила. След това си продължихме по маршрута.

АДВ. С.: Знакът за инвалиди отговаряше ли на изискванията? Имаше ли особености?

СВИДЕТЕЛЯТ  М.: Знакът за инвалиди беше син знак, на който имаше една двойка - цифрата 2, но какво означава цифрата 2 – няма указателна табела отдолу, дали вляво или вдясно са местата за инвалиди.

АДВ. С.:  В колко часа, по кое време получихте този сигнал?

СВИДЕТЕЛЯТ  М.: Нямам спомен в колко часа посетихме сигнала. В светлата част на денонощието беше.

АДВ. С.: От колко до колко беше смяната ви?

СВИДЕТЕЛЯТ  М.: от 06:30 часа до 18:30 часа.

АДВ. С.: Нямам повече въпроси към свидетеля

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.: Къде беше знака? Аз къде паркирах автомобила? Знакът от коя страна беше?

СВИДЕТЕЛЯТ  М.: Знакът беше в лявата част. Движехме се по ул.„Калоян“ по посока на ул.„Фердинандова“. Улицата е еднопосочна, знакът беше в ляво, по посока на движението.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.: Кога ни извикваха? Как ни извикаха да даваме обяснения по случая? След колко време?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Доколкото помня - бяхме нощна, някъде към 10 часа сутринта между 2 нощни смени ни извикваха, въпреки че се полагат 12 часа непрекъснато почивка. Даже не бях адекватен, защото не бях си починал даже и 2 часа. Не бяхме запознати, че в социалните мрежи има публикувана снимка на автомобила, с който сме патрулирали вечерта и трябва да бъдем наказани с колегата. Снимката била изпратена на директора. Мен не ме наказаха по този случай, но и не ми показаха и никаква снимка.

Поради изчерпване на въпросите свидетелят беше освободен от съдебната зала.

АДВ. С.:  Нямаме други доказателствени искания на този етап.

 

СЪДЪТ, констатира, че в преписката не са налични доказателства за компетентността на органа, наложил дисциплинарното наказание, както и доказателства, че е спазена процедурата по чл. 206, ал.1 от ЗМВР, поради което,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 14-дневен срок да представи доказателства за компетентността на органа, наложил дисциплинарното наказание, както и доказателства, че е спазена процедурата по чл. 206, ал.1 от ЗМВР.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   11.01.2018 г. от 14:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Да се изпрати препис от протокола на ответната страна.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: