ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На единадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2261 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.И.Х., младши експерт – КО в група „Охрана на обществения ред“ към сектор „Охранителна полиция“ при Първо РУ  при ОДМВР - гр. Бургас, редовно призован, не се явява , представлява се от адв. В.С. c пълномощно, находящо се на лист 5 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор “Охранителна полиция” при ОД на МВР – гр. Бургас – І-во РУ - Д.Ч., редовно призован, се явява лично.

 

В залата се явява Н.Т.. Същият е доведен от ответника по делото с молба да бъде разпитан в качеството на свидетел като лицето, което е подало сигнала и е направил снимките.

Н.Т. изведен от залата.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Страните са резонно призовани, но с оглед стриктност на процедурата, доколкото не познавам лицето, което се явява и твърди, че е въпросният г-н Ч., моля същият да представи документ за самоличност.

ОТВЕТНИКЪТ Ч.: Представям документ за самоличност – лична карта № 646262118, видно от която аз съм Д.Ч. и заявявам, че работя като началник сектор „Охранителна полиция” при ОД на МВР – гр. Бургас, Първо РУ. Аз съм издал заповед № УРИ 431з-518/19.07.2017 г. Подписът положен на заповедта е мой.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки.

ОТВЕТНИКЪТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД  НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпили от ответника с вх.№ 13364/11.12.2017г. заверен препис от изискани от съда документи по опис – л. 54 –л. 78

АДВ. С.: Нямах възможност да се запозная с така постъпилите документи. Моля да ми предоставите време да ги разгледам.

 

Съдът предоставя възможност на адв. С. да се запознае с постъпилите от ответника документи.

АДВ. С.: Запознах се с документите. Считам, че не е изпълнено в цялост указанието на съда, т.е. представена е заповед 8121з-749/24.06.2015 г., която е издадена на основание параграф 2 на инструкция рег. № 8121з-470/27.04.2015 г. - дисциплинарната инструкция. Видно от текста на тази заповед, същата има 40 наброй приложения, които именно са образците на използваните по дисциплинарната инструкция документи.Тези приложения са неразделна част от заповед № 8121з-749/24.06.2015 г., поради което моля да задължите ответната страна да представи въпросната заповед в цялост и доколкото има неизпълнение на разпореждането, да определите дали следва да бъдат взети мерки.

Относно представената длъжностна характеристика на жалбоподателя – същата е от месец януари 2015  г., видно от нейния номер – 05.01.2015 г., а във формуляра за запознаване на служителя с длъжностната му характеристика /лист 55 по делото/ е посочено, че характеристиката е приета със заповед през 2016 г. Не считам, че се касае за техническа грешка, доколкото това са официални документи и има определен надлежен ред за корекция на такива технически грешки, каквито данни за корекция няма. Нещо повече, ще насоча вниманието на съда към факта, че въпросната заповед по делото от 2015 г. одобрява типове длъжностни  характеристики с регистрационни номера - всичките месеци след издаване на въпросната заповед. Няма как тази заповед от 2015 г. да одобрява документи, които не са съществували към нейното издаване. Правният ефект от това ще изложа в хода по същество.

За относими считам приложения по т.1, т.2, т.3, т.4, т.12, т.13, т.15, т.19.

ОТВЕТНИКЪТ Ч.: Приложената документация е съобразно това, което са ми изискали и съм изпратил в ОД на МВР - Бургас на юристите на дирекцията, които след съгласуване са се запознали и са дали съгласие, че нормативната база отговаря на това, което е приложено. Моля да бъде допуснат до разпит водения от мен свидетел.

АДВ. С.: Не съм чул формулировка на основанията какво ще се установява с неговите показания. Това как е относимо. Има снимки и те са приложени. Моля да изискате той да формулира това как точно е относимо към предмета на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Ч.: Цялостната проверка и сигналът, целият казус е фиксиран и заснет от господина, който доведох за свидетел. Същият досегашния момент не беше установен, тъй като постоянният му адрес по лична карта е един, а той живее на друго място, тъй като не е от Бургас. От документите, които са по делото от комисията, назначена по проверката, е видно, че е търсила г-н Т.на адреса му в Бургас, до магазин „Била“ в ж.к. „Братя Миладинови“ до автогара „Запад“, но там има стара къща и постройка, в която не е установен същият. От снимковия материал и приложения към него по имейл и сигнал за подател, пише Н.Т.. В тази връзка началникът на РУ се свърза с него по мобилен телефон, но същият се опасяваше да дойде в Първо РУ на МВР - Бургас да даде сведения към момента на извършване на деянието, тъй като се страхуваше от служителите на МВР да не предприемат негативно действие към него. След като получих призовка на 24.11.2017 г. в 14,00 часа, от която става ясно,че съм редовно призован за съдебното заседание, насрочено на 11.01.2018 г., при обход от служители от Първо РУ на МВР - Бургас в тъмната част на денонощието, спират лек автомобил - не знам марката и модела, и при проверка случайно попадат на г-н Н.Т., на когото е дадена призовка да се яви при мен. Запознах го с конкретните материали и призовката ми за днешната дата. За това счетох за необходимо той да дойде днес да свидетелства, тъй като е инициатор на всичко, което се случва и е пряк свидетел на деянието извършено от служителите на Първо РУ на МВР - Бургас,  което е предмет на делото.

АДВ. С.: Считам така направеното искане за неоснователно и разпитът на водения свидетел за излишен, а в определено отношение за недопустим. Не оспорваме, че на посочената дата в посоченото време автомобилът е бил паркиран на твърдяното място. В тази връзка вече изслушахме съекипника на жалбоподателя- свидетеля М., който потвърди че автомобилът е бил паркиран на посоченото място, във връзка с изпълнение на служебните задължения. В този смисъл, смитам че този факт е безспорен по делото при липсата на възражения. Авторството на приложените по делото снимки е неотносимо към предмета на делото по никакъв начин.

На следващо място при преценка за законосъобразността и основателността за издаване на какъвто и да било акт, съдът следва да разгледа материалите, на база които съответният орган е издал процесния акт. Както се вижда от преписката по делото, а и чухме от ответника в момента, свидетелят, по-точно лицето Н.Т., не е давал сведения или по какъвто и да е начин не е вземал участие в проверката за дисциплинарната комисия, довела до въпросната заповед за наказание. В този смисъл в момента се цели чрез разпита му да се съберат нови, т.е. се съпоставят и потвърдят данни от проверката, каквито всъщност не присъстват в нея и не са послужили като основание за издаване на процесния акт. Друг е въпросът, че въпросната проверка е издадена в грубо нарушение на заповед № 8121з-1252/2016 г., приложена по делото, с оглед на което моля да оставите без уважение искането за разпит на свидетел като недопустимо и излишно.

Съдът по искането на ответника за разпит в качеството на свидетел на доведеното лице Н.Т., посочено като лицето, направило снимките и подало първоначалния сигнал, НАМИРА следното:

Жалбоподателят Х.Х. не оспорва факта, че автомобилът е бил паркиран на мястото, на което е бил заснет. В предходното съдебно заседание свидетелят К. М. също е потвърдил факта, че автомобилът е бил паркиран на мястото, където е бил заснет. Между страните няма спор за този факт, като отчитайки това съдът намира, че разпитът на доведеното лице няма да подпомогне за изясняване на фактическата обстановка, още повече че същата по този факт не се оспорва. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на ответника за допускане до разпит в качеството на свидетел на доведеното от него лице Н.Т..

 

Н.Т. въведен в залата, уведомен, че няма да бъде изслушан в днешното съдебно заседание и освободен от залата.

 

ОТВЕТНИКЪТ Ч. : М. е посочил, че е бил на работа от 06,00 часа до18,30 часа, а е бил от 18,30 часа до 06,30 часа. Тогава в този час не се е случило нищо. В тази връзка моля да ми предоставите възможност да представя служебно заверено копие на доклад за проверени лица и превозни средства за дата 11.06.2017 г. за времето от  06,30 часа на 10.06.2017  г. до 06.30 часа на 12.06.2017 г.

 

Адв.С.: Твърдим, че въпросният служебен автомобил е бил паркиран на посоченото място, за което има снимки по делото, но категорично не сме съгласни и оспорваме това паркомясто да е паркомясто за лица с трайни увреждания съгласно закона.Това не е място за инвалиди. Отделно искам да посоча, че по искането на ответника за даване възможност да представи писмени документи, доколкото считам, че производството следва да бъде отложено за представяне на образците, представляващи приложение към посочената заповед, изброени по-горе, то в тази връзка може да се даде възможност на ответника да представи тези документи, като ще Ви моля да го задължите да представи същите материали с копия за жалбоподателя, които да бъдат изпратени на съдебния адрес: гр.Варна, предвид трудности в запознаването с тях в деловодството. Също така пропускът в представянето на изисканите материали, както и сегашните доказателствени искания на ответника, се базират на предходния протокол от предходното съдебно заседание. Считам, че ответникът е имал достатъчно време да подготви тези документи за днес, а не да става причина за отлагане на производството за друга дата. С оглед на което моля да предупредите ответника, че ако желае и смята за необходимо да представя каквито и да било доказателства по делото, следва да ги изчерпи до следващо съдебно заседание и ако не е изпълнил разпорежданията на съда, да бъде санкциониран по съответния ред.

 

Съдът по направените искания за събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок да представи по делото служебно заверено копие, с препис за жалбоподателя на образците на използваните по дисциплинарната инструкция документи, представляващи приложения по т.1, т.2, т.3, т.4, т.12, т.13, т.15, т.19, както и  заповедта, с която е одобрена последната актуална длъжностна характеристика на жалбоподателя.

Предоставя на ответника възможност в същия срок да представи и служебно заверено копие на доклад за проверени лица и превозни средства за дата 11.06.2017 г. за времето от  06,30 часа на 10.06.2017  г. до 06.30 часа на 12.06.2017 г.

 

ДАВА възможност на страните в 14-дневен срок от днес да изчерпят доказателствените си искания, като в същия срок следва да бъдат представени и сочените от тях доказателства.

 

 С оглед събирането на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.03.2018 г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: