ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.03.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и седми март                           две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2261 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-БУРГАС“ ЕООД,  представлявано от д-р Х.Д., редовно уведомен, не се явява. Изпраща за представител адв.И. М., надлежно упълномощена, с представено  по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА  гр.СОФИЯ– редовно уведомен,  не се явява. Изпраща за  представител  ю.к.К., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице П.В. П..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се  даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

          Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключение  по възложената съдебно-медицинска експертиза, депозирано с вх.№2683/17.03.2017г., т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 от АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

П.В. П. - 70 г., българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование,  без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ П. - Поддържам изготвеното експертно заключение, като бих искал да изясня механизма, по който е получена преценката от проверяващите експерти на НЗОК, които са проверили  клинична пътека №246 преди др. история на заболяването по клинична пътека №250 и в своя протокол и в писмената покана за изплащане на непривилно взети суми са цитирани  само критерии за дехоспитализация по клинична пътека №246, които не отговярт на критериите по клинична пътека №250. Нямам протенции за разликата от 12.00 лева.

          АДВ.М. - Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме изготвената заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ К. - Нямам  въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Съдът, след изслушване на вещото лице и становищата на процесуалните представители на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на д-р П.В. П. по  възложената  съдебно-медицинска експертиза по делото.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице П. възнаграждение в размер на 600.00/шестстотин/ лева от внесения по делото депозит от страните.  

АДВ.М. - Аз нямам други искания повече. Ако прецените, че делото е изясно моля, да го приключите.

ЮРИСКОНСУЛТ К. -  Аз също нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.М. - Моля да уважите жалбата по аргументи, изложени в същата за неправилност на обжалвания акт, като съобразите съдебно-медицинската експертиза, която е изцяло в подкрепа на незаконосъобразност на административния акт. Моля да ни присъдите направените съдебно- деловодни разноски в размер на платеното адвокатско възнаграждение, видно от договора за првна помощ  и  депозита, който заплатихме за извършване  на съдебно-медицинската експертиза. Ще представя и допълнителни  писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ К. - Моля да оставите жалбата  без уважение. Моля да потвърдите поканата и да ми присъдите ю.к. възнаграждение. Представям списък на деловодните разноски и моля за срок да писмени бележки.

Съдът предоставя 7 дни срок на страните  да изготвят и приложат по делото писмени белижки.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: