ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.01.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,         ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети януари                                         две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2261  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-БУРГАС“ ЕООД, представлявано от д-р Х.Д., редовно и своевременно призован, изпраща за представител адв.И. М., надлежно упълномощена, с представено  по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА  гр.СОФИЯ– редовно и своевременно призован,  не се явява, изпраща за  представител  ю.к.К., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се  даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Делото е образувано по жалба  от  „КОЦ-Бургас“ ЕООД, БУЛСТАТ 000053191, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, бул.“Демокрация“ № 86, представлявано от управителя д-р Х.Д., чрез адвокат И.М. – БАК против Писмена покана РД-25ПП-3/17.10.2016г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от ***на Национална здравноосигурителна каса гр.София – д-р Г.К..

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Съдът указва на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата и че същия следва да докаже съществуването на някои от основанията на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразност  на  оспорения административен акт.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания  административен  акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.М.- От името на доверителя ми заявявам, че  поддържам жалбата, нямам възражения по доклада. В самата жалба основното възражение е свързано с нарушение на процедурата по издаване на обжалвания акт. Допуснати са съществени процесуални нарушения и това е така, тъй като жалбоподателя е оспорил констатациите  на съответното длъжностно лице по чл.72, ал.2,  с оглед на което управителят на НЗОК, съответно  директора на РЗОК-Бургас следваше в един 7-дн срок  да изпрати  целия спор за разрешаването на арбитражна комисия. Това не е сторено, пристъпено е направо към издаване на процесната покана. По доказателствата сме отправили  искане за допускане  назначаването на СМЕ, като въпросите,  които касаят съществено повдигнатия спор и са  формулирани в самата жалба. Основното възражение е за допуснати съществени нарушения на самата процедура по издаване на самата покана. Моля да бъде назначено вещо лице онколог,  който да отговори на поставените въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ К.- Нямам възражения по доклада. Оспорвам жалбата като неоснователна  и моля да приемете  по опис писмени  доказателства.Това са фактури и спецификации, за това че е извършено плащане. За сведение представям  клинични пътеки № 74,  №246 и № 250. По отношение на искането за допускане СМЕ не  възразявам. Моля да се да ми дадете възмажност да допълня въпросите  към вещото лице, което ще бъде назначено. Моля за срок да  ги представя допълнително в определен от Вас срок. Не възразявам  да бъде назначено вещо лице онколог.

АДВ.М. -  По отношение на представени доказателства моля, за срок за запознаване и да взема становище. За клиничните пътеки не възразявам да се приложат.

По представените доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок   на процесуалния представител на  жалбоподателя, за да се запознае с представените по опис писмени доказателства и да издрази становище по  тях.

Съдът прилага по делото  представените в днешното  съдебно заседание клинични пътеки №74, №246 и №250 от процесуалния  представител  на ответника.

Съдът намира за основателно искането за назначаване  по делото на съдебно-медицинска експертиза,  която да даде отговор на поставените  в жалбата въпроси, както и на въпросите, които ще бъдат представени  допълнително  от процесуалния предствител на ответника, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА  по делото съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на поставените в жалбата  въпроси и на допълнително поставените въпроси от процесуалния предствител на ответника в предоставения за това  срок. Определя 5- дневен  срок за представяне на писмени въпроси към вещото лице от страна на процесуалния  предствител на отвеника.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 600.00/шестстотин/ лева,  който следва да бъде внесен  по равно от страните по делото в 7- дневен срок от днес.

След внасянето на депозита ще бъде назначено вещо лице онколог, който да отговори на поставените въпроси.

Съдът намира, че делото не  е изяснено от фактическа  страна,  предвид  необходимостта от събиране на допълнителни  доказателсва, в това число изготвяна на съдебно-медицинска експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.02.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

         Вещото лице да бъде призовано след назначаването му.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: