ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети септември                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 225 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Г., редовно уведомен, явява се лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Р.М.М.– специалист репатрация в ОП „Транспорт“ – ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява; представлява се от представлява се от юрисконсулт Х. с представено пълномощно на лист 20 от делото.

 

         ОТВЕТНАТА по чл.1 от ЗОДОВ ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Х., днес представя пълномощно.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

        

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Искам да ми бъде възстановена сумата, която е заплатена за освобождаването на автомобила.

 Според мен би трябвало да ми се заплати освен тази сума и разходите по делата. Желая и обезщетение за пропуснати ползи. Претърпял съм също неимуществени вреди - потрошени нерви, притеснения, които съм изпитал, плащал съм таксита да отида до наказателния паркинг. Всичко това са разходи. Аз ги оценявам на двоен и троен размер от 160 лв. Претендирам 500лв неимуществени вреди за преживените неудобства. Защото не бях сам, бях със семейството си. Връщаме се от екскурзия и колата ми я няма и съм си мъкнал куфара насам натам.

Направил съм снимки. Искам да ги представя на съда. Това са снимки на процесния участък, които аз съм направил вчера и от тях се доказва, че паркоместата са направени от Община Бургас на разстояние по-малко от пет метра и там колите не се вдигат, а защо моята кола е вдигната. Процесните снимки не отразяват точно мястото, където беше моята кола. Тя беше в отсрещната страна на бул.“Демокрация“, но настоящите снимки представям на съда, за да докажа, че се паркират коли на по-малко от 5 метра разстояние от пешеходната пътеки. Така ги е разчертала местата общината и при това не разбирам защо вдигат само моята кола, а тези коли не се вдигат и защо така са разчертани местата. На снимките, които днес представям и специално тази на първо място, считам, че между пешеходната пътека и паркомястото, което е разчертано е разстоянието е по-малко от 5 метра, което считам, че противоречи на закона. Представям допълнително снимка на паркиран бял автомобил, който е спрял също на по-малко от 5 метра от пешеходната пътека.

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата и оспорвам иска по ЗОДОВ. Нямам искания по доказателствата. Моля да не бъдат приемани снимките, които се представиха в днешно съдебно заседание, тъй като те не отразяват фактическата обстановка към момента на налагането на ПАМ. Автомобилът не е заснет на тези снимки, както и на съответното място, на което е наложена ПАМ.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата в частта досежно иска по ЗОДОВ е процесуално допустима. Нямам искания по доказателствата. Да се приемат снимките за сведение. Те нямат доказателствена стойност, тъй като не отразяват дата, нито кой ги е съставил, но все пак онагледяват пътната обстановка в района.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за сведение представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя снимков материал.

 

         За изясняване на правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства и изхождайки от наличната по делото административна преписка изпратена от административния орган, съдът намира за необходимо по делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.171, ал.2, изречение второ от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото писмени доказателства и в частност след като вземе предвид направеният снимков материал, който онагледява начина по който е бил паркиран автомобилът на жалбоподателя, вещото лице да уточни статута на паркиране в тази пътна лента, има ли поставен пътен знак преди автомобила, който да сочи за възможност за паркиране, респективно забрана за паркиране.

Като се вземе предвид конкретното разположения на автомобила, вещото лице да направи съответните измервания на място, съобразно които измервания да даде заключение дали автомобилът е бил спрян на нормативното отстояние от намиращата се в близост пешеходна пътека.

 

Експертизата да се извърши от вещото лице инж.К.М.при депозит в размер на 300 лева вносим в 7-дневен срок считано от днес от жалбоподателя.

 

         С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.12.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: