ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На втори март                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 225 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба на „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД против АУЗД № АУ008227/03.11.2014г. издаден от орган по приходите и потвърден с решение № 70-00-7315/4/01.12.2014г. на директор дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас.

Делото е висящо за втори път пред Административен съд- Бургас, след като с решение № 791/26.01.2016г. постановено по адм.д.№ 6862/2015г. по описа на ВАС, е отменено постановеното по спора решение №794/04.05.2015г. по адм.д.№ 8/2015г. на АСБ и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на АСБ със задължителни указания.

По делото са постъпили доказателства по опис, представени от ответната страна, съобразно указанията на съда, дадени с разпореждане от 01.02.2016г.

Съдът указва на страните доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения акт. Жалбоподателят следва да докаже обстоятелствата, на които основава своите възражения и от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат последните приложени по делото доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени към писмото с вх.№1126/04.02.2016г. на Административен съд гр. Бургас от общината Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт М.: Уважаема госпожо съдия, моля да потвърдите акта, тъй като основния спор е периода на 2014г., а видно от всички приложени книжа и по-специално изчисленията направени в писмо вх. № 1126/04.02.2016, задължението е установено правилно за седем месеца на 2014 година. Отделно от това, с писмо вх.№1409/11.02.2016г. сме приложили и декларация по чл.14 от ЗМДТ с вх.№ 4343/21.03.2012г., от които е видно, че новият собственик е декларирал имота и съответно още един път се потвърждава, че задълженията са правилно установени до месеца, когато жалбоподателят е собственик. Моля да потвърдите акта и да отсъдите в полза на Община Бургас възнаграждение за юрисконсулт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: