Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

              683                               07.04.2015 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесети март, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 225 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Р.О.М.А. 2000” ООД с ЕИК 102839315, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, индустриална зона, база „Булгара”, склад № 2, представлявано от управителя Р. Ф., против решение № 207/29.12.2014 г. по НАХ дело № 208/2014 г. по описа на Районен съд- Айтос.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона- касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК.  Направено е искане за преквалифициране на деянието като маловажен случай. По същество се иска да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 207/29.12.2014 г. по НАХ дело № 208/2014 г. Айтоският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 93 от 24.04.2014 г., издадено от директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 156, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е наложено на касатора „Р.О.М.А. 2000” ООД административно наказание имуществена санкция в размер на 5 000 лева, за нарушение по чл. 113, ал.3 от същия закон.

От фактическа страна по делото е установено, че на 09.07.2013 г., при извършена от служители на РИОСВ- Бургас планова проверка по текущ контрол на обект за ремонт и комплексно оборудване на професионални кухни и супермаркети, находящ се в гр.Айтос, е било дадено на касатора предписание за заверяване на отчетна книга за отпадъци съгласно Наредба №2/22.01.2013 г. на МОСВ. На последния бил предоставен срок до 29.07.2013 г. за изпълнение на предписанието, впоследствие продължен по негово искане до 10.09.2013 г. В указания срок предписанието не било изпълнено, поради което бил съставен срещу касатора Акт № 93/06.12.2013 г. за установяване на административно нарушение, въз основа на който било издадено оспореното пред АРС наказателно постановление.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд, но счита, че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл.28, б. „а” от ЗАНН, поради маловажност на извършеното административно нарушение. В тази връзка сочи, че от дейността на дружеството не се отделят производствени опасни отпадъци и в случая се касае за неизпълнение на едно формално изискване, от неизпълнението на което не са настъпили никакви последици. Твърди също липса на книгата по образец в търговската мрежа. Тези доводи са неоснователни и правилно първоинстанционният съд не е намерил основание да приеме така предложената квалификация на деянието. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Изложените в жалбата обстоятелства не сочат обективни пречки за изпълнение на предписанието и не са от естество да обосноват извод за маловажност на случая, а и твърдението за липса на вредни последици в случая са ирелевантно, доколкото нарушението е формално.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 207/29.12.2014 г. по НАХ дело № 208/2014 г. по описа на Районен съд- Айтос.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.