О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №381

 

гр. Бургас, 18 февруари 2013 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осемнадесети февруари, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

като  изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 225/2013 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от Т.Н.Т., действащ чрез адвокат Ц.И., против Определение №339/04.12.2012 година, постановено по н.а.х.д. №924 по описа за 2012 година на Районен съд гр.Несебър. С определението, производството по делото е било прекратено, като районният съд е приел, че жалбата е просрочена.

Частният жалбоподател оспорва законосъобразността на този акт и представя доказателства, които според него опровергават извода на първоинстанционния съд.

Съдът от фактическа страна установи следното:

Наказателно постановление № 190/23.07.2012  г. на Началник РУП на МВР гр. Несебър е било връчено на Т.Н.Т. на 28.09.2012 г.

Жалбата против наказателното постановление е била заведена в Районен съд гр. Несебър на 08.10.2012 г. Пред първоинстанционния съд частният жалбоподател е представил разписка № 000187/PS1142003J7P7 от 05.10.2012 г., издадена от „Български пощи” ЕАД гр. София, която удостоверява, подадени от „Викинг Н.” ЕООД / на което дружество частният жалбоподател е управител/, документи по опис, които е следвало да бъдат доставени на посочен от изпращача адрес. Разписката е придружена с фискален бон и фактура, издадени на 05.10.2012 г. Представен е и опис на писмата, 10 от които са с адресат РУП МВР гр. Несебър, 3 са с адресат РУП МВР гр. Бургас, 1 – РУП МВР гр. Елин Пелин и 1 – СДВР гр. София.

Тези доказателства са приети от първоинстанционния съд като недостатъчни да удостоверят датата, на която е подадена жалбата. Съдът е посочил, че същите не носят информация какво точно се изпраща до адресатите, указани в представения опис, а отделно е констатирал, че пред него жалбоподател е физическото лице Т.Т., а доказателствата касаят изпращане на пратка от юридическо лице.

Настоящият състав на съда служебно изиска от административнонаказващия орган плика, с който е постъпила жабата против издаденото от него наказателното постановление, адресирана до Районен съд гр. Несебър. Пощенският плик е представен, като върху него като подател е посочено физическото лице Т.Н.Т., а пощенското клеймо, удостоверяващо датата на постъпването му в пощенската станция е 05.10.2012 г. Същевременно върху плика е поставен баркод с номер, идентичен с този, изписан върху разписката, представена пред първоинстанционния съд

При това положение следва да се приеме, че жалбата против наказателно постановление № 190/23.07.2012 г., издадено от Началника на РУП гр. Несебър, е подадена надлежно на 05.10.2012 г. В този смисъл е спазен предвиденият от закона 7-дневен срок, за обжалване на наказателното постановление и не съществува процесуална пречка за допустимост на първоинстанционното производство.

Затова, съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ  Определение №339/04.12.2012 година, постановено по н.а.х.д. №924 по описа за 2012 година на Районен съд гр.Несебър.

ИЗПРАЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: