ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 28.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         V-ти Административен състав

На двадесет и осми март                              две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

административно дело номер 225 по описа за 2011 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – В.В.Т., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адв. Мутафов, надлежно упълномощен, с днес представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „ОУИ” Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Желязкова, надлежно упълномощена, с днес представено по делото пълномощно.

В залата присъства прокурор Георгиев от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 159, ал. 1, т. 1 от ДОПК да конституирате Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

         Съдът с оглед заявеното и като намери искането за допустимо,

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДОПУСКА встъпване на Прокуратурата на Република България, чрез Бургаска окръжна прокуратура, представлявана от Окръжен прокурор Георгиев в настоящото производство.

 

         По хода на делото:

         АДВ. МУТАФОВ: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕЛЯЗКОВА: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпилата от В.В.Т. като собственик на ЕТ „Вален - В.Т.”*** жалба против Ревизионен акт № 02-00-1001369/05.11.2010 г. на старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД 10-12/10.01.2011 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас при ЦУ на НАП.

 

         АДВ. МУТАФОВ: Нямам възражение по доклада на делото. Поддържам жалбата. Моля да отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен. Моля да допуснете назначаването на съдебно-счетоводна експертиза, чиито задачи ще формулирам в нарочна писмена молба.

         ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕЛЯЗКОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. При представяне на молба със задачите за експертизата, моля да ми бъде предоставена молба, за да мога да взема становище. Нямам доказателствени искания към момента.

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Считам, че искането на представителя на жалбоподателя е основателно и ще моля да му се даде възможност да представи молба, в която да опише въпросите за експертизата. Да се даде възможност и на ответника да се запознае с поставените въпроси.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документите, съставляващи административната преписка по оспорения административен акт, изпратени до съда от ответника.

         Намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допустимо и своевременно направено, поради което следва да бъде уважено.

         Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по делото, която да бъде изготвена и представена от вещото лице Арабаджиева, след внасяне на предварителен депозит от жалбоподателя по сметка на Административен съд – Бургас, в 7-дневен срок считано от днес, чийто предварителен размер съдът определя на 300 лв.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. Мутафов в 7-дневен срок, считано от днес да формулира в писмен вид задачите, които иска да бъдат поставени към допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, които да бъдат представени с препис за ответната страна.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника в 7-дневен срок считано от получаване на препис от молбата на процесуалния представител на жалбоподателя, да постави допълнителни въпроси към допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

         Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства по делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2011 г. – 13,40 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

         Вещото лице да се уведоми за насроченото съдебно заседание, след представяне на платежен документ в деловодството на Административен съд – Бургас за внесения предварителен депозит.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: