Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр. Бургас, 8 май  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на девети април, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                         Ю.Р.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С. Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КАХД № 225/2009 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

Касаторът – В.В.С. обжалва Решение №131/30.01.2009 г., постановено по НАХД №3418/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление №13193/08.09.2008 г. на Началник група в сектор „ПП-КАТ” – гр. Бургас, с което за нарушение по чл. 48, предл. 1 от ЗДвП на В.В.С. на основание чл. 179, ал. 2 във вр. С ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП е наложено наказание – глоба в размер на 100 лева.

В съдебно заседание касаторът поддържа подадената жалба, като твърди, че решението е постановено при неправилно приложение на закона и при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, като последното се изразява в отказ от страна на съда да събере всички възможни доказателства за изясняване на фактическата обстановка, което е довело и до неправилно приложение на закона.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира жалбата за неоснователна.

Настоящият състав на съда намира жалбата за допустима – подадена в установения от закона срок и от легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Въпреки изключително оскъдните мотиви, изложени в  първоинстанционния акт, съдът се е произнесъл правилно по наведеното както пред него, така и пред настоящата инстанция възражение, че пътнотранспортното произшествие е възникнало на паркинг, а не на кръстовище, поради което била неправилно приложена нормата на чл. 48 от Закон за движение по пътищата.

По делото са събрани достатъчно доказателства, от които се изяснява фактическата обстановка, поради което правилно първоинстанционният съд е приел, че не е необходимо допълнително издаване на скица за транспортното произшествие, още повече, че схемата на това произшествие е отразена в протокол, подписан от участниците в него и от служител на Пътна полиция.

Настоящият състав на съда също приема, че възраженията на касатора са неоснователни по следните съображения:

По схемата, указана в протокола за ПТП, изрично са защриховани местата в междублоковото пространство, които се използват за паркинг. От мястото на удара и от начина на разположение на двете превозни средства се налага извод, че участник №2 (по протокол за ПТП стр. 6 от първоинстанционното дело) не е излизал от паркинг, а се е движил по улица в права посока. Тази улица се пресича с улицата, по която се е движил касаторът в настоящото производство. Тези факти дават основание да се приеме и поради липсата на знаци или на пътна маркировка, че са налице два равнозначни по степен пътя, движението по които следва да се извършва по правилата на чл. 48 от ЗДвП, а именно задължение на касатора е било да спре и даде предимство на водача, управляващ МПС, дясностоящо по отношение на това, управлявано от касатора.

Следва да се отбележи, че определението за път е легално такова и е дадено с нормата на §6, т. 1 от ДР на ЗДвП. Според това определение няма съмнение, че местата, по които са осъществявали движението си автомобилите, управлявани от двамата участници в транспортното произшествие, са път, а тяхното пресичане по смисъла на §6, т. 8 е място, което законът определя като „кръстовище”.

По изложените съображения съдът намира, че при постановяване на първоинстанционния акт не са допуснати нарушения, обосноваващи отмяната му .

Предвид изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №131/30.01.2009 г., постановено по НАХД №3418/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас,  с което е потвърдено Наказателно постановление №13193/08.09.2008 г. на Началник група в сектор „ПП-КАТ” – гр. Бургас, с което за нарушение по чл. 48, предл. 1 от ЗДвП на В.В.С. на основание чл. 179, ал. 2 във вр. С ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП е наложено наказание – глоба в размер на 100 лева.

 

                                          

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: ………………………………………

 

                                                                                     ………………………………………