ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2259 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МИП-ТС” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.М А. с представено пълномощно, находящо се на лист 11 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., която представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.А.: Поддържаме жалбата. Оспорваме новите по вид задължения на дружеството, а именно антидъмпингово мито. Оспорваме новата митническа ставка в размер на 7% за митото; оспорвам също така и датата на вземане под отчет на новите по вид и размер вносни митнически задължения.

По отношение на доказателствата, ще моля да не приемате тези, които са представени на чужд език. Моля също така да задължите ответната страна да представи доклада на ОЛАФ послужил като основание за издаване на процесното Решение на български език и в цялост, тъй като по делото се намира част от него на чужд език и диск, на който не зная какво точно има. Ако това е докладът, то моля ответната страна да бъде задължена да представи същият на хартиен носител и преведен на български език.

Моля да задължите ответника да представи копие от страниците на дневника за вземане под отчет, в който са взети под отчет задълженията на дружеството по процесната декларация към датата на регистриране на същата и към датата на определените нови допълнителни вносни задължения. Същите са необходими с оглед проверка спазване сроковете на чл.218, § 3 от Регламент № 2913/92 на СЕС.

 

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете приложените към административната преписка доказателства. Ние сме инициирали превода на доклада, но тъй като той касае три митници и множество дружества, преводът се извършва в Централно митническо управление и към настоящия момент не е предоставен в цялост превода на доклада, както и на тези части, които са приложени към преписката, които са от подробния доклад.

Финалният доклад е приложен с писмо, което сме Ви изпратили, а самият доклад, подробният, от ОЛАФ не е приложен по преписката в действителност. Към доклада има приложения, които касаят отделни фирми. Но към настоящия момент е извършен превод само на част от доклада, поради което моля да ни се предостави допълнителна възможност.

Относно Сертификат форма А, същият е приложен към преписката, която сме изпратили, но не е описан в описа на доказателствата. същият е наличен на лист 40 от делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от жалбоподателя писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаване на обжалваното решение в частта, в която административната преписка е съставена на български език.

 

В частта, в която административната преписка е представена посредством документация, съставена на чужд език, съдът е дал указания на ответника, видно от разпореждане от 10.09.2013г. да представи същата в надлежен легализиран превод и в тази връзка и от изявлението на юрисконсулт И. относно необходимостта от технологично време за представяне на административната преписка преведена на български език, намира за необходимо на страната да бъде дадена допълнителна възможност в тази насока.

 

Намира също така за основателни допълнителните доказателствени искания, формулирани днес от адв.А. и подробно записани по-горе в протокола за основателни, същите касаещи представяне по делото на пълния доклад на ОЛАФ, за чието легализиране на български език също така следва да бъде съобразено изявлението на юрисконсулт И. относно необходимостта от допълнително време за неговото представяне;  както и намира за основателно искането относно представяне по делото на извадка от регистър за вземане под отчет, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото извлечение от поддържания при нея регистър за вземане под отчет, който да се представи в извадка, касаеща датата на представяне на декларацията по вноса, както и към датата на постановяване на процесното решение.

 

ДАВА допълнителна възможност на ответната страна след извършване на легализирания превод на пълния доклад на ОЛАФ ведно с приложенията към него, същият да бъде представен в 3-дневен срок по делото считано от снабдяването му.

 

С оглед необходимостта от събиране на доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 24.02.2014г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: