ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,12.11.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На дванадесети ноември                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2259 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „Еф Ен консулт” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

         Ответникът директор на Дирекция „ОДОП”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

         За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тони Петрова.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че поради промяна на съдията-докладчик е отменено определението от 10.06.2013г., с което е даден ход на устни и делото е насрочена в открито съдебно заседание, с оглед съблюдаване на принципа на устност и непосредственост, делото не може да бъде решено от съдията без той да е изслушал устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Няма спор за връчването на решението от пълномощник - разписката е от 22.10.2012г. и е получено от Мария Ганева.

 

         ПРОКУРОР ПЕТРОВА – Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ход на устните състезания

        

         ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, считаме че същата е просрочена. Считаме, че са изпълнени условията на чл.29, ал.2 и ал.6 от ДОПК и връчването на съобщенията в административното производство е извършено на адреса за кореспонденция. В същото време жалбоподателя, както твърди в жалбата си, не е изпълнил задълженията си по чл.28, ал.4 от ДОПК, при отсъствие за повече от 30 дни от адреса за кореспонденция, законните представители на юридическите лица упълномощават лице, на което да се връчват съобщенията и другите актове. В тази връзка считам, че решене на Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас е връчен на адреса за кореспонденция на дружеството, на негов представител и в тази връзка считам, че връчването е редовно.

         Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и при постановяване на решението си да съобразите становището ми от 15.02.2013г., депозирано по делото, което поддържам изцяло.

         ПРОКУРОР ПЕТРОВА – Уважаема госпожо съдия, жалбата срещу процесния ревизионен акт, който е потвърден с решение на директора на Дирекция „ОДОП” намирам за неоснователна. Правилно и законосъобразна е констатацията на органа по приходите, с което моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

         Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: