ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети юни                                            две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2259 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Еф Ен Консулт” ЕООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Г. К..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР К.: Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от страните и предвид липсата на доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Отделно от това, поддържаме, че жалбата е просрочена, както заявихме в предходно съдебно заседание. Ако не счетете това наше мнение, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

ПРОКУРОР К.: Уважаема госпожо съдия, жалбата срещу процесния ревизионен акт, потвърден с решение на Дирекция ОДОП, намирам за неоснователна. Считам, че правилно и законосъобразно органът по приходи е приел, че не е установено по безспорен начин, че жалбоподателят е осъществил ВОД на риба. Той е издал фактури за ВОД, описал е стоката в счетоводството, но същата не е налична, не е доказал законовите предпоставки по ЗДДС и ППЗДДС за прилагане на нулева ставка при реализация на стоката, с оглед на това моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: