ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четиринадесети ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2258 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.К.Г., редовно призован, се явява лично и с  адв. А.Н.А. с пълномощно, находящо се на лист 6 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Главен комисар на ГД „Гранична полиция“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И.c  пълномощно от днес.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от А.К.Г. против заповед № 3282з-2192/01.08.2017 г. на директора на ГД „Гранична полиция“ МВР, с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателя на основание чл. 226, ал.1, т.7, буква 4д“ от ЗМВР поради установено наличие на обстоятелства по чл.155, ал.1, т.2 от ЗМВР, връчена на жалбоподателя на 02.08.2017 г.

 

ДОКЛАДВА и доказателствени искания, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя на лист 3 от делото.

 

 

 

АДВ. А.: Поддържам жалбата. Поддържаме доказателствените искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И. Оспорвам жалбата. Представям копие на кадрова справка на жалбоподателя и оригинален обходен лист. Нямам други доказателствени искания. Становище искам да направя във връзка с доказателствените искания на жалбоподателя. По отношение на свидетелските показания, ще посоча какви обстоятелства ще установяват.

АДВ. А.: Заявявам, че се отказваме от поисканите свидетели. Поддържаме останалите доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И. Оспорваме искането за представяне на доказателства по т. 1 и т.2., тъй като същите доказателства нямат отношение към прекратяване на правоотношението и не са елемент от фактическия състав на освобождаване на свидетеля, какъвто е днешния спор.

По отношение на исканата писмена справка за образуване на дисциплинарно  производство - такова не е било образувано. По писменото доказателство по т.4 относно представяне на заявление молба за освобождаване на служителя - нямаме възражение, но считаме, че също няма отношение към спора.

По направените възражения съдът счита, че възражението на процесуалния представител на ответника за изискване на доказателства по точки 1 и 2 от доказателствените искания  на лист 3 от делото, е основателно. Извършено служебно проучване за криминално и съдебно минало на жалбоподателя, както и предложението за назначаването му, нямат връзка с установената несъвместимост. Тези доказателства няма да изяснят фактите по спора и затова не следва да бъдат изисквани.

На съда бе представен оригинален обходен лист, попълнен при освобождаването на граничен полицай Г., от който оригинал съдът констатира, че е налице заличаване в частта „основание Заповед 3282з-2192/01.08.2017 г.”. Заличаването и нанасяне на нов текст е извършено в частта „2192/01.08.”. 

Съдът счита, че искането на адв. А. за представяне на молбата за освобождаване на полицай Г. от 04.07.2017 г. следва да бъде изискана от ответника.

Следва да бъде изисквана и справка за наложени наказания, похвали и награди на жалбоподателя, поискана с т.7 от доказателствените искания, формулирани в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. В представената кадрова справка,  която все още не е приета по делото, се съдържат данни за наложени наказания и награди на жалбоподателя.

 

Съдът продължава определението си, като отчита, че искането по т.7 от доказателствените искания от жалбата е уважено с представената кадрова справка. Съдът счита, че в тази част искането следва да бъде отхвърлено.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ доказателствените искания на жалбоподателя по т.1, т.2 и т.5 и т.7 от жалбата.

УВАЖАВА доказателственото искане по т.4 от жалбата, като задължава ответника в 7-дневен срок от днес да представи по делото заверено копие от молба от 04.07.2017 г. за освобождаване на полицай Г. от МВР – с копие за жалбоподателя.

ОСТАВЯ без разглеждане искането за допускане до разпит на 4 свидетели.

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно представения опис на лист 11.

ПРИЕМА кадрова справка за бивш държавен служител от МВР с № ***г.

АДВ. А.: Имам други доказателствени  искания. Във връзка с допуснатото от Вас в днешното съдебно заседание доказателствено искане по т.4, моля да изискате справка от дирекцията относно това дали във връзка с тази молба за освобождаване на жалбоподателя е издавана друга заповед - за освобождаването му по негова молба, т.е. със съдържание да бъде освободен по негово искане.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ  ЮРИСКОНСУЛТ И. Има ли издавана такава заповед?

ЮРИСКОНСУЛТ И. Да, има издадена такава заповед, която не е връчена на жалбоподателя и не е породила правно действие, тъй като органът по назначаване е упражнил правомощието си да приложи императивната разпоредба на МВР за освобождаване поради обективна невъзможност, за което е издадена и заповедта - предмет на настоящия спор, която е и връчена.

АДВ. А.: Моля да изискате цялото кадрово дело, в което дело ще съществуват данни дали при назначаването си през 1999 г. жалбоподателят е отговарял на изискванията за назначаване на държавен служител в МВР, тъй като обстоятелството, че той е осъждан, е преди неговото назначаване, т.е. имаме влязла в сила присъда през 1991 г. Ние ще си отговорим на следния въпрос - как тогава той, ако са знаели и е отразено в кадровото му дело, че е осъждан, как е отговарял на изискванията на закона за назначаване, и ако не са знаели - каква е причината да не знаят? Излиза, че не са си свършили работата.

ЮРИСКОНСУЛТ И. Досието на жалбоподателя е секретно. Архивирано е в дирекция „Човешки ресурси“  към ***.

АДВ. А.:  Друго искане нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ И.  Искам да направя възражение. Тъй като обстоятелството дали жалбоподателят е бил назначен със знанието или без знанието, че е бил осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е елемент от фактическия състав на правоотношението по прекратяване на служебното му правоотношение. Законът дава възможност да се освободи по обективна невъзможност. Дали в момента на назначаване е бил в такава невъзможност или тя е възникнала в последствие като е бил назначен на държавна служба. В случай, че допуснете това доказателствено искане, с оглед спестяване и на време, моля да ни задължите - ще изискаме това дело и ще го представим.

Понеже кадровите дела съдържат няколко дяла, включително документи, свързани с правоотношението – награди и други, или само частта за назначаването ли да представим?

АДВ. А.:  Цялото кадрово дело.

 

Съдът по направените искания и възражения от страните счита, че следва да уважи искането на адв. А..

За установяване фактите по спора и за твърденията на жалбоподателя, че към момента на назначаването му органът е бил известен за съдебното му минало, съдът счита за необходимо да изиска цялото кадрово дело на А.К.Г. с ЕГН **********.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. Заявявам, че ние ще изискаме кадровото досие на жалбоподателя и то може да бъде изискано от ответника. Ако досието е в Главна дирекция „Гранична полиция“ - ще бъде изпратено по служебен път в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Бургас и от Регионална дирекция ще бъде изпратено с писмо с гриф за сигурност.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от получаване на кадровото досие на А.К.Г. в секретно деловодство на регионална дирекция „Гранична полиция“ - Бургас, да го изпрати по установения в закона ред в секретното деловодство на Административен съд - Бургас за присъединяване към настоящото дело.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират нови доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.02.2018 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: