ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав,       

на дванадесети октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно  дело номер 2256 по описа за  2017 година                   

 

На именното повикване в 13:00 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене в 13:32 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.П., редовно призован, се явява лично. Представлява от адвокат М.И., с приложено по делото пълномощно, находящо се на лист 9 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч.-П., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба от Д.Г.П., ЕГН **********,*** против Решение изх. № 1012-02-201#1/21.07.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 1012-02-201 от 23.06.2017 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ – Бургас и на основание чл.69б, ал. 1 от КСО е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът е указал на жалбоподателя доказателствената тежест за установяване съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици, както и на ответника по оспорването доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт, компетентността на издателя му, както и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта.

Допуснал е като писмени доказателства представените с жалбата и постъпилите с административната преписка от административния орган документи.

 

 

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по жалбата.

 

АДВ. И.: Нямам възражение по доклада на делото.

Поддържам жалбата от името на жалбоподателя П.. Запозната съм с определение от 28.08.2017 г. Приемам указанията, които съдът е дал, но поддържам доказателствените искания. Считам, че в случая не е налице хипотезата на чл. 164 от ГПК, тъй като чрез свидетелските показания няма да установяваме категория труд, а ще установяваме обективни обстоятелства, при които е реализиран труда.

По отношение на искането за експертиза, на този етап не съм подготвила молба със задачи, но ако всичко, което е изложено се оспорва от ответника, експертизата ще следва да се занимава със записванията във ведомостите.

В преписката и в решението се коментира една заповед № 1578/30.07.1982 г., по която жалбоподателят се вижда, че е бил назначен за шофьор на специализиран товарен автомобил с товар от 7,5 тона до 16 тона. Тя е представена в оригинал пред административния орган, като моля, оригиналът да се представи пред съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.-П.: Нямам възражение по доклада на съда.

Оспорвам жалбата. Считам, че органът правилно е отказал отпускане на пенсията. Нямам възражение за назначаване на съдебно.икономическа експертиза. Оспорвам твърдението на жалбоподателя, че е полагал първа категория труд.

АДВ. И.: Уточнявам, че единият свидетел е М.М., за който жалбоподателят е представил пред административния орган удостоверение обр. УПИ-3, издадено на М. и от който П. е получил да управлява като шофьор автомобила на М., а М. е получил доставения нов автомобил.

Моля, следващото съдебно заседание да не е на 05.01.2018 г., а по-късно.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допуснатите с определение № 1822/28.08.2017 г. документи, като доказателства по делото, приложени към административната преписка, съгласно описа на лист 3 и приложеното към жалбата решение с изх. № 1012-02-201#1/21.07.2017 г.

ДОПУСКА на Д.Г.П. събирането на гласни доказателства на трима свидетели при довеждане, които следва да бъдат доведени в следващо съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на оспорващата страна чрез адв. И., в 14-дневен срок от днес, да изложи в писмен вид доказателствата, които ще бъдат поискани от съда.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна, в 14-дневен срок от днес, с писмена молба с препис за оспорващата страна, да заяви изрично държи ли оригинала на заповед № 1578/30.07.1982 г., като в случай на положителен отговор, в същия срок да я представи по делото.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.01.2018 г. – 11.30 часа, за която дата страните редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: