ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,18.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети юни                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2256 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Старт 07” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат З.М., надлежно упълномощена, с представено на л.30 от делото пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС с променено наименование - Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас,) редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че на 07.06.2013г. е постъпило допълнителното заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза - в законоустановения  7-дневен срок по ГПК.

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице М.Л., със снета по делото самоличност.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Представил съм експертно заключение, което поддържам, с едно уточнение на стр.2 от заключението ми (л.142 от делото). В началото на страницата изброените по месеци обеми за м.февруари - посочената цифра 6 070,83, която се повтаря и в съседната колона е техническа грешка. Следва да се чете 8 070,83.

Направените отчети не отчитат тази грешка. Тази грешка не влияе на останалите резултати. По-надолу се вижда, че е 8 070,83.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Това ми беше първия въпрос.

Запознат ли сте колко е броя за обучените курсисти в целия период и възможно ли е бройката на курсистите да бъде в дробно число.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Полученото дробно число е вследствие на това, че не всички курсисти са заплащали цялата сума по месеци. Плащането е извършено частично, в зависимост от възможностите на конкретния курсисти. Това ми обясниха от счетоводството на жалбоподателя.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – В този случай какъв е общия брой?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Заявения брой, които са обучени през този период е 143 бр. Броят, който се получава е 152,86. За петте месеца отклонението е около 2 бройки на месец, защото ако този месец са се обучили 10 човека, но не са си платили, свършват през следващия.

Заплащането не е извършвано на 100% от тези курсисти и това влияе на бройката на дробна част.

През този процесният период 143 бр. е броя на курсистите, които за процесния период са започнали и приключили обучението си. Посочил съм цифрата 152,86 за брой на курсистите, защото през този период са постъпвали плащания от курсисти от същата категория, които вече са приключили курса на обучение, но не са доплатили и техните доплащания са обхванати от процесния период. Друга група курсисти, които се включват в числото от 152,86 са курсисти, които през този период са започнали, но не са приключили обучението си и също извършват плащането на услугата на части. Това е и причината, поради която броя на курсистите е дробно число, а не цяло.

За да се формира бройката е необходимо да се установи тази бройка като средно аритметично.

Само за 4 бр. курсисти е представена фактура, а за останалите не е представено отчетност. За да може поименно да се установи кой колко е платил по касов апарат без фактура.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Във връзка с това уточнение е следващия ми въпрос. При положение, че в ревизионен акт е посочен 143 бр., а вие посочвате 152бр., това влияе ли на данъчната основа и как?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Да влияе, защото задължението за лицето се определят за всеки отделен месец, а не общо за петте месеца. ДДС се отчита ежемесечно и съпоставяйки по месеци, заявения брой обучени курсисти и изчисленията за бройката на платилите от същата категория по месеци, се вижда разликата, разглеждайки всеки месец по отделно.

Например м.01 - обучени 30, средна бройка при изчисленията 25,745. За м.02, - обучени 26 – средна бройка 31,58. Това е според плащането и така е всеки месец, защото няма практика всички обучени лица да извършат плащането в един месец на 100%.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Да разбирам ли, че данъчната основа е по-висока?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Има и по-висока, има и по-ниска.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Оттам ли произхожда разликата за м.април?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Там е най-голяма разлика.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – На стр.3, табл. 1, за м.април е посочено 14 090,40, което е разлика с посоченото в РА, където е 12 640 .

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – При 24 декларирани курсиста, средната бройка според плащанията е 41,2.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – В облагаемата данъчна основа, включени ли са други доставки, извън обучение на курсисти от катег. В.

Включени са, защото данъчна основа за периода включва всички доставки, които са извършени - на стр.3, преди текста, вариант 1, таблицата. Тази таблица е точно за тези, които са за другите доставки.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Ревизията визира само обучение от категория В?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – За всеки от петте месеца получената данъчна основа от мен визира всички услуги и тъй като тези, които са извън категория В, от ревизията не са завишавани стойности, не са оспорвани, включвани са в

Таблицата в РА и РД посочва задължението за периода, а разликата, която оставя за внасяне, е разликата от декларираното от лицето и установеното от данъчните.

Разликата се явява само за категория В

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Да разбирам ли, че не влияе на данъчната основа.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Ако имаме предвид от м.01. - определената данъчна основа и определения данък за конкретния месец, съпоставен с внесеното от лицето води до разлика, която лицето дължи. Тази разлика се явява на направените корекции по отношение на категория В.

Този резултат е на база получен данък за периода и платен данък за периода.

ВЪПРОС на СЪДА – Въпросът е в тази част, която касае категория В, вследствие на която с РА са определени допълнителни данъчни задължения - в някои месеци вие получавате по-голям резултат. Този по-голям резултат дължи ли се на основанието, на което с РА са определени по-големи задължения или се дължи този резултата най-вече на другите услуги.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Този резултат се дължи на ползваните цени за категория В. Другите цени не влияят.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Давате ли приоритет на един от двата метода?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Не. Бройката на курсистите е еднаква и по двата метода.

АДВОКАТ М. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Да разбирам ли, че цялата експертиза, в която сте посочили изчисления и по двата метода, е изградена на база плащане на всеки месец по касов апарат и така сте определили броя на курсистите.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Да. Липсата на ясна отчетност не може да ме наведе по друг начин да изведа експертизата.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Други регистри представяни ли са ви от ревизираното лице, тъй като видно от касовия бон няма?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Заявено ми беше, че няма такава отчетност, или поне така ми беше заявено.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Фактурите, които сте посочили, имат ли издаден фискален бон.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Да има издаден фискален бон. Няма плащане по банков път.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Изчисленията, които сте направили на стр.2-3 от заключението, за всеки брой курсисти ли е, прибавихте ли тези, на които има издадени фактури?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Да, това се вижда от стр.3. Първата таблица, където получените брой курсисти на категория В е 23,45 и две бройки с фактура и стават общо 25,45 и тази бройка участва в последната таблица, като бройка върху която се налага съответната пазарна цена.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – нямам повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице. УТВЪРЖАДВА окончателен размер на възнаграждението равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

Съдът ДОКЛАДВА, че е постъпила от В.М., управител на „СУАБ-СБА” ЕООД, клон Бургас справка за себестойността за обучение водачи на МПС, категория В, във връзка с определение №998/09.05.2013г. постановено от съда по реда на чл.192 от ГПК.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от третото неучастващо по делото лице „СУАБ-СБА” ЕООД справка за себестойността за обучение водачи на МПС, категория В.

 

АДВОКАТ М. - Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.– Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събиране на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля като вземете аргументите изложени в жалбата, събраните в хода на административното и в настоящото съдебно производство доказателства, след съвкупен анализ и оценка, да отмените изцяло издадения ревизионен акт №1200954 от 06.08 12г. от главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас като незаконосъобразен и необоснован и ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски,  вкл. и адвокатски хонорар.

Моля, ако кредитирате изготвената експертиза, да постановите решение съгласно заключението на вещото лице за пазарните цени, които е дало за таксите на практически обучения в категория В, достигнати по втори метод – метода на увеличената стойност.

Моля да не вземате под внимание представената от „СУАБ-СБА” ЕООД справка. Данните от нея не са представителни, дадената цена е увеличена и същата би следвало да бъде обект на изследване в експертизата на вещото лице и ответната страна би следвало да иска изрично включването на експертизата на тази автошкола, за да може да се достигне до единната средна пазарна цена.

Подробности ще изложа в писмени бележки, в срок предоставен ми от съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Уважаема госпожо съдия, считам че жалбата е неоснователна и следва да бъде потвърден ревизионния акт. Считам че следва да приемете като доказателство по делото и да го цените при постановяване на решението си, представеното от „СУАБ-СБА” Бургас, тъй като считам, че от него е видно, че себестойността на услугата, която е предмет на спора е много по-висока дори от цената, определена по методите на сравнимите неконтролируеми цени, взети от органа по приходите. При изготвяне на първата експертиза едва ли би могло да се каже същото и ползваното на вещото лице фирми за цената, доколкото са достоверни, тъй като за част от тях има издадени ревизионни актове със същия предмет на спора.

По отношение на съдебно-счетоводна експертиза моля същата да не се взима предвид, защото вещото лице не се е съобразило с съответния брой курсисти, които самото ревизираното лице е посочило и което е прието от органа по приходите като завършила бройка през съответния месец. Вещото лице е направил изчисление на база плащания, като съда при решаване предмета на спора следва да изведе кой месец е датата на данъчното събитие, дали е водещата услугата или датата на плащане.

Видно от разпита на вещото лице от счетоводство на ревизираното лице няма как да се установи и лицата които са плащали, както и каква част е платена .

Ако съдът кредитира съдебно-счетоводна експертиза, моля да приеме сравнимите некотролируеми цени, като съответно да я приеме до размера определен в ревизионния акт, тъй като в определени размери вещото лице е определил по-високи възнаграждения.

Моля да ни бъдат присъдени разноски в размер на 417 лв., като в тях се включва и платен депозит за вещо лице .

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: