ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.11.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2255 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ц.Т.Т., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКа по ОСПОРВАНЕ – Медицински колеж към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, редовно призован, се явява гл. юк. И., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило заявление с вх. № 11534/19.10.2018 г. от ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, с което моли като страна по делото да бъде призован директор на „Учебно-информационен център“ – проф. дпн М.Т. вместо административен ръководител на Медицински колеж.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Ц.Т.Т. против мълчалив отказ на длъжностно лице от Медицински колеж към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас за записване на приет кандидат студент на първо класиране на основание чл. 68, ал. 3 ЗВО, както и срещу корекция на чл. 27, ал. 2 от Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“ за 2018/2019 г. в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, извършена с решение на Академичен съвет, протокол № 47/19.07.2018 г.

 

Адв. П.: Поддържам жалбата на доверителя ми. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства. С жалбата сме направили и поддържаме съответно доказателственото ни искане за събиране на гласни доказателства посредством разпита на един свидетел, като сме написали обстоятелствата, които ще установим с него. Водим свидетеля в днешно съдебно заседание, ако съдът го допусне. Към момента нямаме други доказателствени искания.

 

юк. И.: Поддържаме нашето искане вместо административния ръководител на Медицинския колеж да бъде конституирана като страна директорът на „Учебно-информационен център“. Нашите основания затова са приложени в доказателствата, които представям и молим да приемете. Видно от длъжностната характеристика на директора на „Учебно-информационен център“ същата е овластена да отговаря за цялостната кандидат студентска кампания в университета. Представям доказателствата по опис с екземпляр за ответната страна.

 

АДВ. П.: Моля да ми дадете срок, в който да се запозная с днес представените писмени доказателства и да изразя становище по искането на процесуалния представител на ответника за конституиране на друг ответник. 

 

В този смисъл и с оглед изявлението на юк. И., както и предвид искането на адв. П. и предвид обстоятелството, че документите в подкрепа на формулираното от ответника искане са в значителен обем, а са депозирани едва в днешно съдебно заседание съдът счита за основателно искането на адв. П. за предоставяне на възможност за запознаване с тези документи, изразяване на становище по същество и евентуално формулиране на искане за конституиране на друг ответник.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

предоставя възможност на адв. П. в 3-дневен срок, считано от днес, да се запознае с представените в днешно съдебно заседание от юк. И. документи и да изрази становище по тях. Становището следва да бъде представено в указания 3-дневен срок и с екземпляр за ответната страна.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.12.2018 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: