ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 10.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети декември                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2255 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.А., редовно призована, не се явява.  Вместо нея се явява адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Н.Й., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с молба вх. №8450/01.10.2013 година от ответника, доказателства: писмо изх.№08-00-747/01.10.2013 година от Общински съвет Бургас, в което се заявява, че по преписката за изготвяне и одобряване на „Актуализация на ПУП-ПРЗ на с.Маринка-фаза окончателен проект” за процесния недвижим имот няма решение на Комисията по реда на чл. 210 от ЗУТ и няма одобрена кадастрална карта и към момента действа карта на възстановената собственост. Приложена е актуална скица-извадка № К02157/01.10.2013 година  на ПИ с планоснимачен №003051, землище с.Маринка от ОС „Земеделие” с данни от имотен регистър; удостоверение ПСУ-91-00-02/25.08.2008 година на Община Бургас; скица № 151/24.08.1998година; скица с рег.№8/13.05.2002 година.

 

АДВОКАТ Т.: Аз не се противопоставям представените доказателства да бъдат присъединени към кориците на делото, само във връзка с представената скица от 01.10.2013 година на л.229 от делото, е видно, че в графичното изображение  на същата така, както е показан имотът, на изток от него същият граничи с имот № 49. Факт е обаче, че това е досега съществуващата дворищна регулация на селото. От друга страна, от запад е показан път с номер на имот 45. В тази връзка имам допълнително искане по доказателствата за задаване на допълнителен въпрос към експерта, който беше готвил заключението: Дали този път, който е предвиден, съществува на място? Като ширина на пътя дали съответства на този, който е предвиден за изграждане като обслужващ и така, както е показан с графичните означения по границите имот № 51, който е процесният, ще бъде ли и доколко ще бъде засегнат в случай на реализация на този път с № 45?  Този въпрос има отношение към изясняване на причината, на мотивировката, довела до отнемане в процентно изражение за инфраструктура, който всъщност е основният въпрос по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Аз нямам доказателствени искания.

По направеното искане не възразявам.

 

Съдът, по направеното искане за поставяне на допълнителна задача към вещото лице по допуснатата експертиза, счита същото за неоснователно, доколкото поставените въпроси касаят картата на възстановената собственост на землище с. Маринка и са неотносими към предмета на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на допълнителни задачи към съдебно-техническата експертиза.

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайни съдебен акт.

 

СТРАНИТЕ: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Моля за уважаване на жалбата и за присъждане на сторените съдебно-деловодни разноски, за което представям списък на разноските.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че решението на Общински съвет Бургас е правилно и законосъобразно, взето от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на разпоредбите на материалния закон и административнопроизводствените правила и е съобразено с целта на закона.

Моля съдът да ми предостави срок за писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: