ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2255 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.А., редовно призована, се явява лично и с адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Н.Й., редовно призован, не се явява, за него адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет - Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д..

 

СТРАНИТЕ : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

В.В.А.-Д. – 45 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, с приложение към него, които поддържам. В настоящата актуализация са включени имоти, които попадат по контура на населеното място и които някога са били изключени от регулацията. През 1961 година по едно Постановление на Министерски съвет с цел увеличаване на земеделския фонд на ТКЗС е станало това пренареждане на границите на регулацията на населените места и това е в цяла България. Това постановление е №216 от 08.11.1961 година.

 

АДВОКАТ Т.: Във връзка с това уточнение, което направихте, запознахте ли се с информация относно момента на отчуждаване през 1961 година,  кога част от общия двор е изключен и дали това е идентична площ с така включения имот сега?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Съвсем случайно по друго дело по което също съм вещо лице и ги разглеждах настоящото и него заедно, пак за с.Маринка, може би по погрешка Общината е приложила, две страници, които се отнасят по това дело, тъй като се отнасят за жалбоподателите. Това е дело №2252/2012 година по описа на Административен съд-Бургас на същия състав. Там е приложено едно удостоверение на стр.23, с което общината удостоверява, че в разписния списък към плана от 1945 година имот пл. 51 е на името на наследниците на Й. Н.. С графично отчетени данни, имотът съдържа 6170 кв.м., от които 2 620 кв.м. попадат в действащата регулация на селото. Това удостоверение не съм го копирала и не го нося за да го представя. В разписните листи към този план, аз такава сметка не видях. Не съм видяла нито в Община Бургас, нито в ТД „Зора” нито в Областна управа. Това удостоверение е издадено 1998 година и приложено от администрацията, която го е издала. За съжаление служителката, която го е подписала не е служител на Община Бургас вече. Опитах да се свържа с нея но не успях.

 

АДВОКАТ Т.: При така получената допълнителна информация, в тази разлика като площ попадат ли процесните имоти като общ сбор на площта им?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не мога да разбера въпроса. Нямаме в този план, който се обжалва никъде сто процента   съвпадане на граници имотни и нови регулационни, нито има такова нещо като съвпадение, както и в плановете от 1973 и 1945 година. Говорим за несъпоставими неща, не могат да се сравнят. За да се направи такова изследване трябва да се изчертаят скици от местата където се съхраняват оригиналите от тези планове и преписки. Иначе в разписния лист към настоящия план има приложена таблица, в която таблица така наречения списък, където пише че имот в масив 3 имот пл.51 по картата за възстановяване на собствеността е от площ 3 752 кв.м. с 18% редукция, какъвто е определения процент за целия план, става УПИ ХХХІІ, кв.25 и става с площ 3077кв.м.. Като тези метра са две УПИ-та ХХХІ и УПИ ХХХІІ. Това е общата им площ. Когато тази площ от която те урегулират 3 752кв.м. я сравним с разликата 6750кв.м. и урегулираните 2620кв.м. излиза, че в момента предмет на урегулирането е по-голям имот отколкото през 1998 година се урегулира. Получава се 3550 кв.м., а тук имаме 3752 кв.м. или има едни 200 кв.м. в повече. В Областна администрация има и се съхранява и жалбата от 02.01.1963 година на Михал Н., който тогава е възразил и съответно не са му приели възраженията. Всички са възразявали и той е възразил, но са му отнемали от имота.

 

АДВОКАТ Т.: Изследвали ли сте УПИ ХХХІІІ, който се намира на север от процесните образувани две УПИ-та.  Въпросът ми е във връзка вашето Приложение 2.1. УПИ ХХХІІІ , в който е имот №70098 е видно, че е общинска собственост, може ли да кажете как е образуван?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: От никъде не ми е видно, че е общинска собственост този имот.

 

АДВОКАТ Т.: Не е ли образуван от двата съседни в по- голямата си частна собственост имоти?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не съм изследвала чия собственост е този имот, не съм имала такава задача. По плана от 1973 година и 1945 година има имот пл.50, съответно през 1973 година -3050, но не мога да кажа чия собственост е, не съм го изследвала.

 

АДВОКАТ Т.: Как е формиран имотът не може да отговорите, така ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Виждам чисто графично къде попада. На приложение 2.1 от заключението на вещото лице сивите граници са по КВС и плана от 1973 година. Имот 3050 го е имало и е граничел с имот 3051 в момента УПИ-то е изместено на долу. Едната част от имот 3050 отива нагоре към 3071. Променят го като конфигурация.

 

АДВОКАТ Т.: Има вклиняване с имот 3050 и имот 3051.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Просто са изместени имотите, не вклиняване. Не съм правила справка чия собственост са съседните имоти. Не съм имала такава задача, а в списъка  пише номерата на имотите, редукцията, но няма данни за собственост. Списъкът, който е приложен към обяснителната записка на плана, няма данни за собствеността.

 

АДВОКАТ Т.: Следва ли обяснителната записка да съдържа данни за собственост.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Общината би трябвало да има регистър на собствениците.

 

АДВОКАТ Т.: Във връзка с Приложение 2.1 от заключението на вещото лице, моля да задължите общината да представи списък на собствениците за новоотредените имоти.

Да обсъдим заключението. За тази част която попада извън регулация вече говорихме, дадохте обяснение. Няма да задавам повече въпроси в тази връзка.

Записали ли сте в заключението на стр.3 горе, че „…през 2007 година за тази територия е изготвен нов кадастрален план”. Може ли да ми отговорите този нов кадастрален план произвел ли е своето правно действие?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: За това населено място няма кадастрална карта и кадастрален план от 2007 година, дефакто това е послужило за изработване за основа при изготвянето на процесния план.

 

АДВОКАТ Т.: Значи е изготвен, но не е приет.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Приет е от общината. Ангажимент е на Община Бургас да възложи такава кадастрална основа и тя е изработена и предоставена на архитектите, които по тази кадастрална основа се изработва регулационния застроителен план.

 

АДВОКАТ Т.: Във вашето заключение стр. 4, V заключение, отговор на въпрос 1, по отношение на дворищната регулация, която следва да се проведе максимално по имотни граници като ПР се съобрази с приложената регулация и наличната собственост, с процесния имот, може ли да кажете този момент изследван ли е от Общината и съобразено ли е по отношение собствеността на съседните имоти?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Този текст касае имотите в регулация, а не новите имоти, които се включват в нея. Този обжалван план има два вида имоти в обхвата си. Това е актуализация на действащия ЗРП в контура на регулацията от 1973 година и разширение на населеното място, като предмет е включване на нови прилежащи имоти. От самия текст на заповедта, на обяснителната записка и докладната на кмета става ясно, че се извършват две неща - едновременно се актуализира ПУП-ЗРП от 1973 година за територията в регулационните карти и допълнително се разширява населеното място, така че максимално да бъдат по имотни граници. Отнася се за имотите които през 1973 година са в регулация, а останалите които сега се включват вече в регулирането става при условията на чл.16 от ЗУТ, с тъй  наречения коефициент за редукция.

 

АДВОКАТ Т.: Заявявате, че конкретно за този имот, разработката се явява първа регулация. Какво имате предвид под първа регулация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Говоря за тази част от имот 30051, който към плана през 1973 година не е в регулационните граници на населеното място, за тази част е първа регулация. До момента тази земя е възстановена от Поземлената комисия като нива, има го  приложено по делото и е първа регулация, защото сега става УПИ.

 

АДВОКАТ Т.: Казвате в своя отговор на въпрос 2, стр.4 от заключението, че действащия ПУП-ПР от 1973 година и новия кадастрален план изработен 1999 година служат за основа на разработката. Нали така?  Въпросът ми е този кадастрален план за територията изработен 1999 година като съдържание идентичен ли е по отношение на процесния план по отношение на плана изработен през 2007 година?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: През 1999 година е новия кадастрален план, който е за имотите в чертите на регулацията от 1973 година, а въпросният кадастрален план от 2007 година е точно изготвен във връзка с това вече включване на тези допълнителни имоти в регулацията на с.Маринка.

 

АДВОКАТ Т.: Имотите за които твърдите, че се явява първа регулация, имот 30051, обяснете защо първа регулация. Към момента на сегашното включване на тези имоти, които някога са били придаваеми към част от двора на хората, не са ли съобразени като собственост, площ и идентичност. Вие сте ходили на място, видели сте начина по който са оградени и ползват. Не е ли винаги ползвано по този начин?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не мога да отговоря. На място виждам нещо, но не мога да го съпоставя по кадастралните граници по плановете от 1945 година, 1973 година или сегашния. Това означава да се отиди на място и геодезична фирма по предварително оцифрена регулация да наложи на място и направи трасиране и след това  може да се види дали съвпадат или се разминават.

 

АДВОКАТ Т.: На база тези отговори, ще моля да ми предоставите възможност да формулирам допълнителни въпроси касаещи техническата част на заключението. Разбирам, че освен оглед на място, друго не е правено. Няма извършване със специални инструменти от вещото лице замерване и налагане и при това положение графичната част е взаимствана от Общината.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Това е извадка от регулационния и застроителен план.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да ми предоставите възможност да ангажиране в писмен вид на допълнителни искания към експертизата, тъй като има новооткрити обстоятелства, като имам предвид това удостоверение, което е приложено по друго дело.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ Т.: Да се приеме заключението на вещото лице, нямам възражения.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Има ли проведена процедура по чл.210 от ЗУТ по отношение на процесните имоти?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не съм го проверявала този факт, но Общината по никакъв начин не ми е дала индикация, че е проведена такава.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 350 лева, от които 200 лева платими от внесения от депозит и 150 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание  да представи всички относими по делото доказателства, както и изрично да посочи проведена ли е процедура по чл.210 от ЗУТ по отношение на процесните имоти.

 

ДАВА възможност на страните в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания като им УКАЗВА, че ако това не бъде сторено в указания срок и доведе до отлагане на делото на съответната страна на основание чл.92а от ГПК ще бъде наложена санкция в размерите на чл.91 от ГПК.

 

АДВОКАТ ТРИФОНОВ: Уважаема г-жо съдия, задължихте ответника да представи допълнителни доказателства в 10-дневен срок, като ни предоставихте и на нас възможност да представим доказателства в същия срок, но Ви моля да ги задължите да представят тези доказателства с препис за нас, като също така Ви моля да удължите нашия срок за представяне на доказателства, тъй като ако срокът е един и същ и за двете страни, няма да имаме възможност да се запознаем с доказателствата и да дадем становище по тях.  Давате ни един и същи срок и практически няма как да се запознаем с доказателствата, които ще представи ответника.

 

С оглед направеното възражение, съдът ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок на страните да изчерпят доказателствените си искания като повторно им УКАЗВА, че ако това не бъде сторено в указания срок и доведе до отлагане на делото на съответната страна на основание чл.92а от ГПК ще бъде наложена санкция в размерите на чл.91 от ГПК.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2013 г.  от 10.20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: