ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 31.01.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи януари                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2253 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателят М.Т.Г., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът - полицейски инспектор в РУ - Несебър при ОД МВР - Бургас - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на М.Т.Г. *** и „Бедрум” ЕООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление *************, представлявано от В.Б.Б. против разпореждане от 13.08.2017 г. на полицейски инспектор в РУ - Несебър при ОД МВР - Бургас, с което на основание чл. 64 ЗМВР му е наредено да преустанови незабавно, считано от момента на издаване на разпореждането, и да не допуска занапред, в периода от 00:00 часа до 07:00 часа на денонощието за времето до месец септември 2017 г. включително, озвучаване на откритата площ на заведение „Бедрум бийч“ гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, управлявано от фирма „Бедрум“ ЕООД, гр. София.

С определение № 1705 от 16.08.2017 г. съдът е прекратил производството по настоящето административно дело, като е приел, че процесното разпореждане не представлява годен за оспорване административен акт и „Бедрум  ЕООД няма правен интерес от оспорването.  Това определение е обжалвано пред Вас, който с определение № 11721 от 04.10.2017 г., постановено по административно дело № 10964 от 2017 г. е отменил определение № 1705 от 16.08.2017  г. в частта, в която е оставена без разглеждане жалбата на М.Т.Г.  против разпореждане от 13.08.2017 г. на полицейски инспектор в РУ - Несебър при ОД МВР - Бургас и е прекратено производството по делото в тази част, и е върнал делото за продължаване на процесуалните действия по жалбата на М.Т.Г., като е оставил в сила определението в останалата му част.

Следователно в настоящето производство съдът дължи произнасяне по жалбата на М.Т.Г.  против разпореждане от 13.08.2017 г. на полицейски инспектор в РУ - Несебър при ОД МВР - Бургас

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с  административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:34 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: