ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2253 по описа за 2016 година                     

На именното повикване в 11:02 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.А., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат М., с представено по делото пълномощно.

          За ОТВЕТНИКА Директор на ГД „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К.И., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

            По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:          

Производството е образувано по жалба срещу част ІІ от заповед № УРИ-3282з-2898/21.10.2016г. на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи, с която е отстранен временно от длъжност полицай при ГКПП-Лесово от ГПУ-Елхово при РДГП-Елхово и е разпоредено да му бъдат иззети служебната карта, личен знак и оръжие, считано от датата на запознаване със заповедта.

По делото е представена административната преписка, по която е издаден оспореният акт.

АДВ. М.: Поддържаме жалбата, като считаме, че липсва втората задължителна предпоставка по чл. 214, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, а именно обвинението да е свързано със служебното положение и качество на жалбоподателя. Твърдим и сме изложили правни доводи в сезиращата съдът жалба. Твърдим и вероятно това ще бъде предмет на насрещно възражение, че сме уведомени валидно за оспорената заповед не на сочената дата 21.10.2016 г., а по-късно Възможността да се запознае жалбоподателят с текста на заповедта, мотивите и цялото разпореждане е много по-късно. Ние не случайно сме искали с няколко молби връчване на препис. Ако се твърди, че е връчена на излизане от ареста, когато са му връчени личната карта и връзките за обувките, това е нередовно връчване.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорваме жалбата изцяло като неоснователна. Считаме, че същата съдържа мотиви относно временното отстраняване. В същата е изложено, че жалбоподателят е осъществил действия, които представляват деяния, които са несъвместими с етичните правила и с уронване на службата, за които се предвижда дисциплинарно наказание „уволнение“ за престъпление от общ характер. Ето защо длъжността, която заема жалбоподателят би затруднило разкриване на обективната истина, тъй като в качеството на полицейски служител би могъл да въздейства на полицейските служители.

По отношение възражението на адв. М. за втората част считаме, че жалбоподателят е запознат със заповедта редовно на отразената саморъчно от него дата 21.10.2016 г., където е отразил трите имена, подпис, длъжност, адрес и телефон за връзка. Във връчения екземпляр са представени надлежни доказателства, от които е видно, че е извършено връчване, но Вие по този въпрос сте се произнесъл, че връчването е редовно и в срок. Искам да отбележа, че жалбоподателят е запознат със заповедта на посочената дата.

АДВ. М.: Представям Ви заповед УРИ 3282з-3561/16.12.2016 г., с която е удължен срока за дисциплинарното производство. На практика произнасяне по дисциплинарното производство няма. Истината е, че заповедта не съответства на целта на закона и е налице драматично упражняване на правомощия. Нарушенията, за които му е повдигнато обвинение нямат връзка със служебното му качество. Те са установени извън работно време и не в служебно качество. В този смисъл, законовата предпоставка за налагането на ПАМ относно отстраняването, макар и временно, липсва. Целта на дисциплинарното производство на сега обжалваната заповед е това момче да не ходи на работа, да напусне, да бъде уволнен, което не съответства на целта на чл. 211 от ЗМВР. На практика повече от 3 месеца дисциплинарното производство не е завършило, то това лишава доверителят ми от правото на труд. Няма и показания на свидетели и служители на Гранична полиция. Спрян е за контролна проверка от пътен полицай, признал е нарушение, за което е образувано наказателно производство за два стека цигари на стойност 220 лв.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам информация, но мисля, че не е приключило дисциплинарното производство.

Не възразявам да бъде прието представеното доказателство. Същото няма отношение към предмета на настоящото дело, тъй като заповедта за дисциплинарното производство не е обжалвана. Към момента тече такова. Събират се сведения. Процесуалният представител не може да знае дали има или няма такива. Ако производството бъде прекратено или не бъде доказана вина, има последици по възстановяване на заеманата от него длъжност.

Оспорвам жалбата. Моля да бъде отхвърлена.

Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

Моля да ни бъдат присъдени направените разноски по делото, за което представям списък на разноските.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, включително и представената в днешно съдебно заседание заповед УРИ 3282з-3561/16.12.2016 г.       

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Моля след като приемете за предявена и допустима в срок настоящата жалба, и след като се запознаете с представената административна преписка и доводите в жалбата, да уважите същата и да отмените обжалваната заповед на ГД „Гранична полиция“ от 21.10.2016 г. в частта, обжалвана от нас, а именно налагането на ПАМ – „Временно отстраняване от длъжност“. Считаме, че не са налице визираните основания така, както са посочени в заповедта за временно отстраняване на жалбоподателя от длъжност младши инспектор. В случая, административният орган действа при обвързана компетентност и след като ползва чл. 211, ал. 1, т. 1 от ЗМВР би следвало да установи и докаже двете кумулативни предпоставки. Липсва връзка между мотивите, които по-скоро биха касаели едно бъдещо дисциплинарно наказание и временното отстраняване от длъжност.

Към датата на издаване на заповедта, жалбоподателят е бил привлечен към наказателна отговорност само за текст по чл. 343б, ал. 3 от НК. Към този момент трудно би могло да кореспондира със сочените основания във втория абзац на мотивите. Няма връзка със службата и служебното му положение. Разследването няма връзка със заеманото служебно положение, няма ред и мотив за това, че оставането му на работа ще създаде затруднения в дисциплинарното производство. Нарушението по чл. 343б, ал. 3 от НК е признато. Няма какви доказателства да събира наказващият. Като Ви представих настоящата заповед за удължаване на дисциплинарното производство, твърдим, че временното отстраняване на жалбоподателя е с цел да се откаже, да напусне, да бъде лишен от доход, а не да се осигури безпристрастно производство.

Моля да се установи, че фактическата обстановка не се оспорва от ответния административен орган. Моля за отмяна, като несъответстваща на посочената норма и целта на закона.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Господин председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки, в които ще изложа твърденията по съществото на спора.

Съдът ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

          ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР         :                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: