ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2253 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.В., редовно призована, за нея се явява адв. П. от АК - Р., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, за него се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         АДВОКАТ П.: Поддържаме жалбата. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

 

         Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и да даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на устните състезания:

АДВОКАТ П.: Моля от името на моята доверителка да отмените решението на директора Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, което е постановено във връзка с РА № 021400936/01.08.2014 г. на служители на ТД на НАП гр. Бургас. Предоставена Ви е възможност да прецените, дали доходът получен от В.Д.В. определен от ДРА представлява осигурителен доход. Ние поддържаме нашата теза, защото това не е облагаем доход, нито е доход от управленска дейност. Това е разлика от входящи или изходящи потоци. Не е доход от свободна професия предвид това, че е една счетоводна грешка, едно недоглеждане във връзка с лизингови вноски, които са замествали друг лизингополучател. Мисля, че има и процесуални моменти, от които следва да се установи, дали разпоредбата на чл. 124а от ДОПК е валидна за тези доходи, които са данъчно обложени през 2008 г., дали е валидна тази норма на чл. 124а от ДОПК към този доход. Друго всичко сме изложили в четири точки. Вие ще се произнесете по тях. Моля, в този дух да бъде Вашият акт, като моля да уважите нашата претенция.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни аргументи са изложени в ревизионния акт и решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”. Жалбоподателката В.В.  е действала в качеството на ЕТ и й са определени задължения, като е преценено, че тя е извършвала търговска дейност. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 897 лв.

         АДВОКАТ П.: В.В. не е упражнявала дейност като ЕТ. Това е извод, който е направен от данъчните органи, но не отговаря на действителното положение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: