ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2252 по описа за 2012 година

            На именното повикване в 12:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Ж.Х.А., В.Д.А. и С.Д.Й., Х.Д.Х., редовно призовани, не се явяват, за тях адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Божинова, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИЦИТЕ Ц.И.Д. и Д.Ц.Д., редовно призовани, не се явяват.

 

Явява се вещото лице В.А.-Д., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

В.В.А.-Д. – 45 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, с приложение към него, които поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Имам въпроси към вещото лице, тъй като няма категорични отговори на поставените въпроси към експертизата. Поне аз не видях.

Първият ми въпрос е има ли съвпадение между имотните и регулационни граници по приложения план за процесния имот?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не съм имала такъв формулиран въпрос.

 

АДВОКАТ П.: По принцип от техническа гледна как приемате един план за приложен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Действащият сега ЗУТ и предишния ЗТСУ по един и същ начин коментират прилагането на един план по отношение на застрояването, като застроителния план се счита за приложен с изпълнение на основите по предвиденото по застроителния план застрояване. По отношение регулацията прилагането на един план се доказва с уреждане на сметките за предаваемите части от УПИ-та. В случая няма данни  по нито един от плановете, нито от 1945година нито от 1973година за този имот, бивш 225 по плана от 1945 година, а след това имот 74 от 1973 година, да има уредени сметки по регулация. Затова приемам, че регулацията не е приложена, защото имотът в тези планове се различава по УПИ за него по плана. Границите на имота не съвпадат по нито един от плановете с регулационните линии и няма наличие нито в община Бургас, нито в Областна администрация, на информация за уреждане на сметките по регулация.

 

АДВОКАТ П.: Оглед на имота на място правили сте?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Правила съм оглед на имота, но вътре в имота не можах да вляза, тъй като и двата пъти в които съм ходила нямаше никой.  Имотът е този в високите огради от снимките.

 

АДВОКАТ П.: Ключ има в съседите на имота.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: В случая по отношение на имота може ли да се приеме, че попада в територия с неприложена първа регулация по предходен устройствен план по смисъла на чл.16, ал.1 от ЗУТ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Да, аз така го приемам след като до момента не намерих данни за изплатени сметки по регулация. За мен няма приложена регулация.

 

АДВОКАТ П.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам тази констатация на вещото лице по отношение прилагане на плана, тъй като уреждането на регулационните сметки е само един от елементите необходими за прилагането на предходен план. В случая се касае за отнемане на части от парцела, а не моите доверители да плащат. От скицата от 2007 година, издадена от ответника е видно, че регулационните граници и тези по кадастрален план съвпадат напълно. Представям тази скица. Изхождайки от направеното оспорване, моля  да допуснете допълнителна експертиза, която да бъде извършена от друго вещо лице. Вещото лице по тази експертиза следва да извърши оглед на място и да изготви комбинирана скица на процесния имот, в която да отрази предвижданията по новия план, извършеното строителство, да отрази предвижданията по сега действащия план и кадастралния план въз основа на който е съставен. Считам, че не може само на базата или не наличието на документи да се прави извод, че регулацията не е спазена. В този имот конкретно се получава прекарване на част от нова улица, която  не е най-икономичния вариант по чл.108 от ЗУТ за доверителите ми.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Улицата я има и по плана от 1945 година, после нанасят поправка. Оградата е вече друга и кадастрално и тя не попада в тяхното място.

 

АДВОКАТ П.:*** ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.:*** да съществува като регулацията от 1945 година не е приложена. Това, че е заградено и не е платено, не са уредени сметките за регулация, означава че няма как да е приложена регулацията.

При кадастралният план се отива и замерва фактическото положение на оградите.

 

АДВОКАТ П.: Моля да ми се предостави възможност с допълнителна молба да уточня задачите към експертизата, която поисках. Искам тази експертиза, тъй като първоначалното впечатление е, че планът е приложен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ БОЖИНОВА: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ П.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Изследвали ли сте въпроса дали има проведена процедура по чл.210 от ЗУТ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: До колкото знам, след като влезе в сила плана Общината тръгва да прави тези комисии. На мен не ми  са представени данни за такава комисия.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, от които 450 лева платими от внесения депозит и 50 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на определеното допълнително възнаграждение на вещото лице, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника  в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да посочи налице ли е проведена процедура по чл.210 от ЗУТ спрямо процесния имот.

 

ДАВА възможност на страните в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания, като УКАЗВА на страните, че в случай, че бъдат направени доказателствени искания след този срок и това доведе до отлагане на делото на съответната страна ще бъде наложена санкция на основание чл. 92а от ГПК в размерите на чл. 91 от ГПК.

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът ще се произнесе след формулиране на въпроси към същата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2013 г.  от 10.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: