ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.                                    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2251 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.М.Т., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат Ж., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Общински съвет Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б., редовно упълномощена от днес.

 

Явява вещото лице инж. С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

С.Г.Б. – 62 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам, с едно допълнение – при отговора на въпрос № 4 първото изречение на стр. 6 започва със „жилищна сграда”, да се допълни и да се чете „двуетажна жилищна сграда”.

 

АДВОКАТ Ж.: Имам въпрос към отговора на въпрос №3. В отговора си какво сте имали предвид, че регулацията не е приложена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Имала съм предвид, че улицата не е изпълнена съгласно плана и се обяснява от следващото изречение в заключението. Наличните улици са видни от снимките. Фактическото състояние е такова, но самите улици също не са съобразени с предвижданията на плана, тъй като на практика няма такива изпълнени.

АДВОКАТ Ж.: Въпрос № 4 така, както е зададен съм имала предвид има ли постройки в бивш УПИ ІІ в кв. 40,  а Вие в отговора си сте коментирали застрояването само в процесния поземлен имот 220.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Да, аз съм цитирала постройката само в процесния имот, но наоколо има постройки. В територията на бившия стопански двор има изградени постройки, които не съм обследвала, но когато бях на място, видях, че има. В плановете са нанесени тези постройки.

АДВОКАТ Ж.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

АДВОКАТ Ж.: Уважаема госпожо председател, представям и моля да бъдат приети извлечения от плана на с. Маринка от 1973 година с разписен лист към конкретните имоти, както и от застроителнорегулационния план на същото село от 1945 година с разписен лист. Оказа се, че за територията има и втори действащ план по устройване на територията, имам предвид, че планът от 1973 г. се явява втори, който в момента действа, по отношение на територията, която се урегулира с проекта за план, който в момента ние обжалваме.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото заверени извадки от план за улична регулация, утвърден със заповед №221/24.02.1973 г. и такъв утвърден със заповед №7411/14.09.1945 г. с приложени към тях разписни листове за с. Маринка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени извадки от план за улична регулация, утвърден със заповед №221/24.02.1973 г. и план за улична регулация, утвърден със заповед №7411/14.09.1945 г., с приложени към тях разписни листове.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ж.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените решение № 11-10/26.06.2012 г. на Общински съвет Бургас в частта, касаеща собствения на доверителя ми – явяващ се жалбоподател в настоящото административно производство. Считам, че безспорно е доказано, че самото процедиране на процесния план, одобрен с атакувания от нас административен акт, е извършено в нарушение на императивни разпоредби на ЗУТ, визирам разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, която считам, че в случая е неприложима по отношение на имота на доверителя ми. Безспорно се установява, че за процесната територия има два застроителни регулационни планове – планове за улична регулация и дворищно регулационни планове, което изключва приложението на тази разпоредба само по себе си. Освен това не е налице и следващата предпоставка, изискуема с тази разпоредба, а именно, територията е неурегулирана, не са предвидени терени за осигуряване обекти на социалната инфраструктура и на общите мрежи, съоръжения на техническата инфраструктура. От заключение на вещото лице е установено, че редукцията на процесния имот, предвиждането за отнемане на 18% от територията на същия за улица, а улиците, съобразно чл. 64 от ЗУТ не са елементи на техническа инфраструктура, поради което и с оглед предназначението на отчуждаването е приложима тази разпоредба.

Както се установява липсва и кадастрална карта, като изискване на разпоредбата на ал. 3 на чл. 16 и едно особено съществено обстоятелство, което е безспорно – липсва решение на Комисията по чл. 210 ЗУТ, която следваше да установи стойността на процесния имот преди урегулирането и след урегулирането му, с оглед на непосредствения отчуждителен  ефект на този план, процедиран по този ред и в съответствие с императивните изисквания на разпоредбата, съдържаща се в ал. 4 на този тест. С оглед на това, а подробните си съображения ще изложа в писмената си защита, моля да постановите решението си.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата на Б.М.Т. като неоснователна. Считам, че решението е правилно и законосъобразно, взето от компетентен орган, в предвидената форма, при спазване на материалния закон и административнопроизводствените правила, съобразено с целта на закона.

Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ предоставя на страните 10-дневен срок от днес да изложат в писмен вид аргументите си по спора и обяви,  че се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: