ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 15.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На петнадесети декември                     две хиляди и четиринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2250 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РОЗМИЛ” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., надлежна упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата от „РОЗМИЛ” ООД жалба против ревизионен акт № 281400846/08.08.2014 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №293/20.10.2014г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, с искане да бъде отменен като незаконосъобразен, поради неспазване на процесуалноправните и материалноправните разпоредби.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете допълнителни доказателства под опис. Тези доказателства удостоверяват декларирането на дължимия ДДС за м.октомври 2008 г., както и плащането на дължимия данък и на лихвите за  него в размер на 9,75 лв., както и на плащането на лихвите за закъсняло внасяне на корпоративен данък в размер на 57,65 лв.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата до съда писмени документи, както и представените от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт писмени документи.

ПРИЕМА днес представените писмени документи от адвокат П. съгласно опис.

 

Поради липса на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля като имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които поддържам изцяло, както и приетите по делото доказателства, да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен ревизионния акт в обжалваната му част.

Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски, съгласно списък, който представям.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам че не са налице предпоставки за ползване на право за преотстъпване на данък, тъй като видно и от днес представените доказателства лицето не е платило лихва за невнесени в срок публични задължения. Подробни съображения са изложени в потвърдителното решение на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП и в ревизионния акт.

Моля за юрисконсултско възнаграждение в размер на 1536 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: