Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 302          23 февруари 2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на петнадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Христов

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Й. Б.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 224 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН вр. с  чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Eл Ес Травъл Ритейл България“ЕООД, с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление-гр.София, ул.“Фритьоф Нансен“****, представлявано от С.М.П. против решение № 1732 от 07.11.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4518/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 239059-0157312/11.01.2017 г., издадено от началника сектор „Оперативни дейности“-Бургас при ЦУ НАП, с което за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г./,  на основание чл.185, ал.2 ЗДДС, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба излага доводи, че решението на районния съд е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - ТД НАП - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

 Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд - Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд - Бургас, с решение № 1732 от 07.11.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4518/2017 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 239059-0157312/11.01.2017 г., издадено от началника сектор „Оперативни дейности“-Бургас в ЦУ НАП, с което за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., на основание чл.185, ал.2 ЗДДС, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че нарушението, описано в АУАН и в НП се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Обосновал е извод, че същото е правилно квалифицирано от актосъставителя и административнонаказващия орган и подведено под точната санкционна разпоредба на чл.185, ал.2 ЗДДС, като е пропуснато единствено да се посочи, че санкцията се налага на основание изречение второ. Изложени са и мотиви, че нарушението не представлява маловажен случай, поради което законосъобразно е ангажирана отговорността на „Eл Ес Травъл Ритейл България“ЕООД.

  Санкцията е наложена на „Eл Ес Травъл Ритейл България“ЕООД за това, че при проверка в стопанисвания от търговеца обект, била установена разлика между дневния оборот /сумата в брой/ на всяко едно от трите монтирани в обекта фискални устройства, съгласно междинните отчети от фискалната им памет и фактическата наличност на парични средства в касата на всяко едно от тях, съгласно описи на паричните средства. Прието е по отношение на фискалното устройство DT 358098, което е притежавало функциите „служебно въведени“ и  „служебно изведени суми“, че е налице промяна в касовата наличност, в размер на 15.91 лева, която представлява въвеждане на пари в касата, която не е отразена на фискалното устройство в момента на извършването и с точност до минута; по отношение на ФУ DT291704, което е притежавало функциите „служебно въведени“ и  „служебно изведени суми“ е прието, че  е налице промяна в касовата наличност, в размер на 11.92 лева, която представлява въвеждане на пари в касата, която не е отразена на фискалното устройство в момента на извършването и с точност до минута, а по отношение на ФУ DT358100, което е притежавало функциите „служебно въведени“ и  „служебно изведени суми“,  че  е налице промяна в касовата наличност, в размер на 1 868.73 лева, която представлява въвеждане на пари в касата, която не е отразена на фискалното устройство в момента на извършването и с точност до минута. На „Eл Ес Травъл Ритейл България“ЕООД е съставен АУАН № 0157312/15.11.2016 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното         възражение на касатора е, че административнонаказващият орган не посочил коректно нарушената правна норма. Релевирани са и доводи за маловажност на нарушението.

Обжалваното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Като нарушена в АУАН и в НП е посочена разпоредбата на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, съгласно която извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност /начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата/ на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми. Видно от обстоятелствената част на АУАН и НП, в обекта са били монтирани и въведени в експлоатация три отделни фискални устройства, по отношение на всяко от които контролните органи са констатирали   неспазване на изискването на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Следователно установените при проверката деяния представляват три отделни административни нарушения, неправилно квалифицирани като едно от актосъставителя и административнонаказващия орган, за извършването на които на „Eл ЕС Травъл Ритейл България“ООД е наложена една имуществена санкция в нарушение на разпоредбата на чл.18 ЗАНН. Последната сочи, че когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях.

Предвид горното, съдът приема, че като е потвърдил наказателното постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на материалния закон, което налага неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК,  Административен съд - Бургас, ХIV - ти  състав,

Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯ решение № 1732 от 07.11.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4518/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 239059-0157312/11.01.2017 г., издадено от началник сектор „Оперативни дейности“-Бургас в ЦУ НАП, с което за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г./, на основание чл.185, ал.2 ЗДДС, на „Eл Ес Травъл Ритейл България“ЕООД, с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление-  гр.София, ул.“Фритьоф Нансен“****,, представлявано от С.М.П., е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

Решението е окончателно.

                          

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                               

                                                                                  2.