РЕШЕНИЕ № 411

 

10.03.2017г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  И.Л.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  224  по    описа    за   2017 година.

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушение и  наказания (ЗАНН), вр. с чл. 348 от наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. с чл. 208- чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Районно управление гр. Несебър към ОД на МВР Бургас, против Решение № 438 от 05.12.2016год., постановено по НАХД № 1877 по описа за 2016г. на Районен съд гр.  Несебър, в частта, в която е отменено НП № 1976/01.07.2013г. на Началник РУП Несебър към ОД на МВР Бургас, с което за нарушение на чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата и на основание чл.179, ал.3, т.4, пр. 1 от ЗДвП на И.Т.А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява и не се представлява. В жалбата навежда доводи, че решението на Районен съд – Несебър в обжалваната част е неправилно, постановено при нарушаване на материалния и процесуалния закон. Счита, че описаната в акта фактическа обстановка се потвърждава изцяло от доказателствата по делото и не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на НП. Моли съда да отмени решението на РС Несебър в тази част.

Ответникът – И.Т.А., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Несебър, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира жалбата за основателна по следните съображения:

Районен съд – Несебър, с Решение № 438 от 05.12.2016год., постановено по НАХД № 1877 по описа за 2016г. на Районен съд гр.  Несебър е отменил НП № 1976/01.07.2013г. на Началник РУП Несебър към ОД на МВР Бургас, в частта с която за нарушение на чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата и на основание чл.179, ал.3, т.4, пр. 1 от ЗДвП на И.Т.А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева, и е потвърдил НП в останалата му част.

За да постанови решението в обжалваната част районният съд е приел, че  АУАН съдържа вътрешно противоречие, като са вменени две нарушения на нарушителя, а в последствие АНО е издал НП само за едно от тях. На следващо място съдебният състав е констатирал, че е нарушено правото на защита на нарушителя, като АНО е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила.

Така постановено решението е валидно, допустимо, но неправилно.

С процесното наказателно постановление И.Т.А. е санкциониран за това, че на 25.06.2013г., около 15,10 ч., на главен път I-№9, 205.2 км., кръстовище Несебър, посока Варна-Бургас, като водач на лек автомобил, не е закупил и залепил валиден винетен стикер за платена такса. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 1976/25.06.2013 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав счита, че решението в обжалваната част е неправилно.

Съгласно разпоредбата на чл.139, ал.5 от ЗДвП в редакцията, обн. в ДВ, бр.14/ 2015г. движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. От своя страна чл.10 от Закона за пътищата регламентира за преминаване по републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци, въвеждането на винетна такса, заплащането на която дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок посочените пътища.

В настоящия случай е безспорно установено, че А. се е движел по републиканската пътна мрежа без да има закупен винетен стикер за 2013 г., с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението, регламентиран в чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП. В случая водачът към момента на проверката не е представил валиден винетен стикер, като не е възразил, че има закупен такъв, от което следва, че липсва платена винетна такса за 2013 г. Заплащането на винетната такса се удостоверява чрез залепване на винетния стикер в долния десен ъгъл на предното стъкло на съответния автомобил, което в случая не е било извършено, с което задължение на водачите предвидено в чл.139, ал.5 от ЗДвП не е изпълнено и правилно е бил санкциониран на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП.

По изложените съображения настоящият съдебен състав, счита, че в хода на административнонаказателното производство, не са допуснати съществени процесуални нарушения и постановеното от първоинстанционния съд решение е неправилно. Предвид задължението на касационния съд за произнасяне по същество при отмяна на решението съобразно чл.221, ал.1 от АПК, настоящият състав счита, че издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено. Административнонаказателната отговорност на И.А. е ангажирана законосъобразно, тъй като от събраните в хода на производството доказателства, безспорно се установява виновно извършеното от него административно нарушение, като правилно му е наложено предвиденото от законодателя наказание, чийто размер е съобразен с изискванията на чл.27 от ЗАНН.

Доводите на районния съд за отмяна на НП се приемат от настоящата инстанция като неправилно изградени, поради което е налице основание за отмяна на съдебния акт, като постановен при неправилно прилагане на закона.

След отмяна на обжалваното решение на районния съд, административният съд следва да потвърди издаденото наказателно постановление, в отменената му част.

 Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІХ-ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 438 от 05.12.2016год., постановено по НАХД № 1877 по описа за 2016г. на Районен съд гр.  Несебър, в частта с която е отменено Наказателно постановление № 1976/01.07.2013г. на Началник РУП Несебър към ОД на МВР Бургас, с което за нарушение на чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата и на основание чл.179, ал.3, т.4, пр. 1 от ЗДвП на И.Т.А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева, като Постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1976/01.07.2013г. на Началник РУП Несебър към ОД на МВР Бургас, в частта, с която за нарушение на чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата и на основание чл.179, ал.3, т.4, пр. 1 от ЗДвП на И.Т.А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                          

  2.