ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети април                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 224 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Любомир В.М., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, с представено на л.16 от делото пълномощно.

За ответника - началник на отбраната на Република България, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ П. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против заповед на началник на отбраната на Министерство на отбраната (МО) ЗНО-214/12.12.2015г., с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”.

 

АДВОКАТ П. – Поддържам жалбата, така както е подадена.

Запознах се с административната преписка и считам, че същата не е в нейната цялост.

Представям и моля да приемете писмени доказателства, първите от които са доказателства, че фирмата, която административният орган счита, че не е поканена съзнателно и умишлено в обществена поръчка, не е производител на материалите, за които е възложена поръчката, а единствено такъв посредник. А втората група писмени доказателства са част от преписката, която поискаме административния орган да представи, а именно: техническо и ценово предложение на една от фирмите „Виста мар”ООД, заедно със спецификация и това, което прави впечатление е, че фирмата е описала, че предлаганите от нея маски не са одобрени и те се прикрепят към останалата част заедно с резба. Представям и уведомление до фирмата, изготвена от административния орган за това, че е избрана и е поканена за участие, както и приемо-предавателния протокол между моя доверител и фирмата за вече получаване на поръчката.

Представям и трите обяснения, писмени обяснения, дадени от жалбоподателя в хода на служебната проверка. В тази връзка искам да заявя, че се доказва едно от възраженията ни, че на жалбоподателя не са взети поискани обяснения и не е изслушан от административнонаказващия орган, каквото е неговото задължение. Такива са давани само пред комисията, която извършва служебна проверка. Дисциплинарно наказващият орган е началника на МО в София. Пред него (дисциплинарно наказващия орган) не е искано писмено обяснение и не е давано от моя доверител.

Искам да задължите органа да представи липсващите доказателства от административната преписка, а именно:

-искане за доставка с рег.№Л-З-237/06.08.2015г.;

-искане за доставка с рег.№Л-З-244/06.08.2015, които са описани в заповедта на л.24 от делото.

На представената заповед №РД-01-334/2015г., находяща се на л.27 и л.28 от делото, липсва страница 3, същата не е в нейната цялост, поради което моля да задължите ответника да представят в пълен обем заповед №РД-01-334/12.08.2015г., защото едва на последната страница са описани точно задълженията на жалбоподателя като отговорник по обществената поръчка.

Тъй като обществената поръчка е за доставка на противопожарна оборудване, а моят доверител е на друга длъжност „началник служба „Шкиперо-техническо имущество”, това се вижда от приложените вътрешни правила (на л.60 от делото), и има отделна служба и отделен началник – началник „Морска и противопожарна служба”, който в този период е ползвал годишен отпуск, и тази поръчка е възложена на моя доверител, но функциите му са само като на отговорник по процедурата и е трябвало да ги представи на специална комисия, която е посочена в същата заповед №РД-01-334/2015г., приложена по делото, която да оцени офертите. В тази комисия едното лице е техническо, което да отговаря за техническите параметри, второто е финансов служител, който да отговаря за параметрите на поръчката и третото е юрист, който да следи за законосъобразността на поръчката. Моля да задължите да представят тази заповед в пълен обем.

Освен това липсва протокол с рег.№6357/24.08.2015г. именно на тази специална комисия, разгледала офертите, съответно предложените противопожарно оборудване и е избрала. Липсващият протокол е цитиран на л.32 от делото в протокола от служебна проверка с рег.№9482/17.11.2015г. В този протокол с рег.№9482/17.11.2015г. за служебна проверка по дисциплинарното производство, на л.34 от делото, са описани доста приложения, общо над 30 точки, от тях представих една част, но заявявам, че липсват доста. Приложение 1, 2 и 3 ги има. Липсват Приложение от 4 до 16, 18, 19 и от 23 до 31. Другите съм ви ги представила и ги има по преписката.

Освен това, ако позволите правя и искане да задължите административния орган да представи длъжностна характеристика на длъжността „началник Морска инженерна и противопожарна служба”, който е компетентен да отговаря и извършва обществени поръчки именно на противопожарно оборудване, видно от вътрешните правила на л.60 от делото, както и извадка от заповедните книги на военно формирование 32890 Бургас за м.август 2015г., за да се види дали длъжностното лице на горната служба „началник Морска инженерна и противопожарна служба” е бил на работа или е ползвал отпуска, имам предвид титуляра, който отговаря точно за противопожарните служби.

На този етап нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.34 от делото.

ПРИЕМА представените от адвокат П. в днешното съдебно заседание писмени доказателства: разпечатки от интернет на регистър на техническите фирми в България за фирма „Дрегер Сейфти България ЕООД, писмо № 270/19.08.2015г. от „Вистамар” ООД до Военно формирование 32890 Бургас, уведомление рег.№ 6359/24.08.2015г., приемо-предавателен протокол от 02.10.2015г., Приложение 1 Обяснение от Любомир В.М. от 07.10.2015г. , приложение 2 допълнително писмено обяснение от Любомир В.М. от 13.10.2015г., приложение 19 Допълнително писмено обяснение от Любомир В.М. от 16.10.2015г.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 14-дневен срок от съобщаването писмено да посочи на съда дали жалбоподателят е бил изслушан устно от дисциплинарно наказващия орган или същият е дал писмени обяснения пред този орган и ако се касае за писмени обяснения, да ги представи, а ако изслушването е устно – да представи протокол.

ЗАДЪЛЖВА административния орган в същия срок:

-Да представи доказателства за компетентността на органа издал обжалваната заповед, като се съобрази с разпоредбата на чл. 137, ал.5, във вр. ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ПП ЗОВСРБ).

-Да представи заповедта, с която е определено работното време, както и доказателства, с които се установява, че жалбоподателят го е нарушил, както се твърди в мотивите на обжалваната заповед.

-Да представи:

-искане за доставка с рег.№Л-З-237/06.08.2015г.;

-искане за доставка с рег.№Л-З-244/06.08.2015

-заповед №РД-01-334/2015г. в цялост (по делото е налична само стр.1 и 2)

-протокол с рег.№6357/24.08.2015г., както и приложение от 4 до 16, 18, 19 и от 23 до 31, цитирани в протокол за служебна проверка с рег.№9482/17.11.2015г..

 

Поради необходимостта от събирана на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.06.2016г. от 11.35 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника за вменените му задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.11часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: