ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 224 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Л.В.М., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на отбраната на Република България, редовно призован, се явява представител по пълномощие А.М. гл.експерт-юрист в дирекция „Правно нормативна дейност на МО, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че от ответника по делото с молба са постъпили писмени доказателства, като е изложено и становище във връзка със задължението му вменено от съда в предходното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ П. – Нямам други искания по доказателствата. Запозната съм с представените от ответника доказателства и не възразявам същите да се приемат по делото.

По изложеното в нарочна молба от процесуалния представител на ответника считам, че доводите изложени в нея, че съгласно специалния закон военнослужещия не би следвало да бъде изслушан и да му бъдат приети обяснение непосредствено от наказващия, са неоснователни.

Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля да се приемат така представените от нас писмени доказателства. Няма да имаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис в молба рег.№ 30-23-33/17.05.2016г., депозирана по делото на 19.05.2016г.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразна и постановена при съществени нарушения на административно-производствените правила и материалния закон. обжалваната заповед, с която на моя доверител е наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение” по всички възражения, посочени в жалбата. Безспорно се установи от приложената административна преписка, че административният акт, с който му е наложено дисциплинарно наказание е издаден при нарушаване на административната процедура - на първо място не е изслушан доверителят ми от административнонаказващия орган, не са взети предвид точните му задължения, не е описано точно кое свое задължение е нарушил. От приложената по делото заповед за организиране и възлагане на обществена поръчка и с представените писмени доказателства се установява, че на моя доверител са възложени дейности и задължения като отговорник на тази поръчка, което включва чисто техническо изготвяна на оферти, изпращане на покани. Самата оценка на постъпилите оферти и съответно оценяването и класирането на предложенията за противопожарното оборудване, което е предмет на тази обществена поръчка, се вижда, че е възложена на определена комисия, в която присъства и техническо лице, което да отговаря за възложената поръчка.

Освен това абсолютно незаконосъобразно се установи, че административнонаказващият орган при определяне на наказанието на моя доверител е взел предвид и предишни наложени негови наказания, които са преди повече от 2-3 години, които по смисъла на специалния закон е следвало да бъдат заличени и да не бъдат вземани предвид при определяне на дисциплинарното наказание.

Считам, че по тези и всички описани в жалбата причини, обжалваната заповед е незаконосъобразна и моля да бъде отменена.

Моля да ни присъдите разноски за настоящото производство, за което представям списък по чл.80 от ГПК.

Ще ви представя и писмени бележки в срок, предоставен ми от съда.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля да оставите без уважение жалбата на Л.В.М. срещу заповед ЗНО-214/12.12.2015г. на началника на отбраната на Република България, с която е наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”. Подробно сме представили писмени бележки и най-вече сме акцентирали на това, откъде идва дисциплинарната власт на началника на отбраната да налага наказание и най-вече разпоредбата на чл.144, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за отбраната на Република България. Оказва се, че лицето назначено или оправомощено от него лице провеждат беседа, това е материалната компетентност по провеждане на беседата и събирането на писмените обяснения на нарушителя се дава в процедурата , подробно описана в правилника за прилагане на закона. Видно от приложения протокол за проведена беседа с Л.М., същият е запознат с протокола от служебната проверка и се е подписал.

Поради гореизложеното, след като прегледате събраните по делото доказателства и се убедите по несъмнен начин, че заповедта, с която е наложено дисциплинарно наказание, е издадена от компетентен орган и при спазване на процедурата, моля да отхвърлите жалбата.

Моля да бъде присъдено в полза на Министерството на отбраната юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл.6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.56 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: