ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 224 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Сан Сити” ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- началник Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Сан Сити” ООД против заповед № КД 14-02-1326/22.08.2013 на Началник на СГКК Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри досежно самостоятелни обекти в сграда, с идентификатори, както следва: 07079.620.186.1.6, 07079.620.186.1.9, 07079.620.186.1.12, 07079.620.186.1.15, 07079.620.186.1.18 и 07079.620.186.1.21, и е заличен самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.186.1.3.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в преписката по издаване на оспорения административен акт писмени доказателства, съгласно опис на л.2 от делото.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото не е приложено цитираното в оспорената заповед заявление вх. № 99-21782/19.08.2013 г. на „Сан сити“ ООД. В преписката е налична молба от търговското дружество, но с вх. № 99-21784/19.08.2013 г., който не съответства на отразения в заповедта. Доколкото производството пред административния орган е започнало по искане на търговеца, заявлението на последния е от съществено значение за изясняване на обстоятелствата по делото. Ето защо, следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства, като бъде задължена ответната страна да представи преписката в цялост, в т.ч. посоченото заявление на „Сан сити“ ООД с вх. № 99-21782/19.08.2013 г., както и Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ЗАДЪЛЖАВА началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас да представи в срок до следващото съдебно заседание заверени преписи от всички документи, налични в преписката по издаване на оспорената заповед № КД 14-02-1326/22.08.2013 г., в т.ч. заявление на „Сан сити“ ООД с вх. № 99-21782/19.08.2013 г. и Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2014г. от 11.10 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: