Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1048/13.05.2013 година, град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Бургас, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Галина Колева

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 224/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от началника на РУП – Несебър на МВР против решение № 545/28.12.2012 година по н.а.х.д. № 967/2012 година на Районен съд – Несебър (РС), с което е отменено наказателно постановление № 4189/17.10.2012 година на началника на РУП - Несебър (НП).

С НП, на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането (КЗ), за нарушение на чл. 259 ал.1 т.1 от КЗ, на К.В. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лева.

Касаторът оспорва решението на РС, като неправилно. Твърди, че нарушението е установено.

Иска се отмяна на решението и решаване на спора “по същество”.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

С НП В. е санкциониран за това, че при извършена проверка от служители на МВР е установено, че притежава МПС, което е регистрирано на територията на България и не е спряно от движение, но не е сключил договор за застраховка “Гражданска отговорност”.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено  процесуално нарушение – в АУАН е описано като нарушение непредставянето на валидна полица “Гражданска отговорност”, а в НП лицето е наказано за това, че не е сключило застраховка.

Решението е неправилно.

Не е налице съществено процесуално нарушение, допуснато от административнонаказващия орган. В момента на проверката фактите, установени от служителите на МВР, са такива каквито са изложени в АУАН – по време на управлението на собственото си МПС проверяваният не е носел в себе си документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност”. В момента на проверката е било невъзможно да се установи, дали лицето има валидно сключена застраховка “Гражданска отговорност” за автомобила си.

Такава проверка е извършена впоследствие – от административнонаказващия орган при запознаване със съдържанието на АУАН. Едва при нея е установено, че към момента, в който е спрян, водачът В. изобщо не е сключвал такава застраховка (следователно е нямало как да представи полицата). Затова законосъобразно е прието, че е извършено нарушението по чл. 259 ал.1 т.1 от КЗ, а не това по чл. 100 т.3 от ЗДвП.

Решението на РС следва да се отмени, а НП – да се потвърди.

С оглед на изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ решение № 545/28.12.2012 година по н.а.х.д. № 967/2012 година на Районен съд – Несебър.  

Вместо него постановява

 

ПОТВЪЖДАВА наказателно постановление № 4189/17.10.2012 година на началника на РУП - Несебър.

 

Решението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: