РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 15 май 2009 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 16 април 2009 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 224 по описа за 2009 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на Х. И. М. *** Загора против Решение № 24/2009г. постановено по НАХ дело № 3424/2008г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено НП № 4165/2008 год. на началник група в сектор ПП – КАТ при ОДП – гр.Бургас, с което на касатора е наложено административно наказание  “глоба” в размер на 100 лв. и лишаване от правоуправление на МПС за срок от 1 месец, за нарушение на Закона за движението по пътищата. Като  касационни отменителни основания се сочат необоснованост на решението и постановяването му в нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Жалбоподателят счита, че фактическите обстоятелства по делото не са били безспорно установени и в частност – обстоятелството, че контролният уред е засякъл скоростта именно на управляваното от него МПС. Възразява се също така, че наказателното постановление не съдържа всички изискуеми по ЗАНН реквизити, а също така не е посочена и разпоредбата на Наредба № І-139 на МВР, въз основа на която са отнети контролни точки.

В съдебно заседание касационният жалбоподател се представлява от пълномощник, който поддържа подадената жалба.

Ответникът по жалбата не изпраща представител и не ангажира становище.

          Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е неправилно и следва да бъде отменено, поради нарушение на материалния закон.

Бургаският районен съд по същество е приел, че е осъществен състава на нарушението, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора. Приел е за безспорно установени по делото правнозначимите факти, свързани с управление на МПС със скорост над предвидената в закона.  При преценката за законосъобразност на оспореното наказателно постановление обаче, решаващият съд не е съобразил обстоятелството, че в същото не е посочена стойността на превишението. При този вид нарушения, превишението на скоростта трябва да бъде конкретно посочено, тъй като именно то е квалифициращото обстоятелство. При непосочване на квалифициращото обстоятелство, не би могло да се прецени коя е именно приложимата хипотеза на материалния закон, който за различните стойности на превишението на скоростта предвижда различни наказания. В случая е приложена направо санкционната нормата на чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, сочеща превишение в рамките от 31 км/ч до 40 км/ч., без в мотивите на наказателното постановление да се посочва колко е точно превишението,  за да се прецени дали попада в този периметър, за да се приложи точно тази хипотеза на закона. Вярно е, че в АУАН скоростта е посочена – 120 км/ч, като за този пътен участък максимално допустимата скорост е била 80 км/ч, т.е. превишението е 40 км/ч, но АУАН не може да замести мотивите на административния орган, тъй като  административнонаказателната отговорност на лицето се ангажира именно чрез неговата дейност и чрез неговия правораздавателен акт. 

Следва да бъде отменено атакуваното съдебно решение, като спорът се разреши по същество и с оглед на изложените съображения, и на посоченото основание, оспореното наказателно постановление, следва да бъде отменено, без да се анализират останалите фактически обстоятелства относно правнозначимите факти. За прецизност на изложението следва само да се отбележи, че отнемането на контролни точки не е наказание по смисъла на ЗАНН и то не подлежи на самостоятелно оспорване, а е последица от констатирано нарушение на ЗДвП – в този смисъл Решение № 8954/01.10.2007 год. на 5-членен състав на ВАС, постановено по адм. дело № 11372/2006 год. на ВАС.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл.2-ро от АПК, съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 24/2009 г. постановено по НАХ дело № 3424/2008г. по описа на Районен съд – Бургас.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4165/2008 год. на началник  група в сектор ПП – КАТ при ОДП - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1……………..

 

                                                                                                 2……………..