ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.01.                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХV-ти Административен състав

На единадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

      2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: С. Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 2249 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За протестиращата страна - Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

За ОТВЕТНИКА - Общински съвет – Средец, редовно уведомен, не се явява представител.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът КОНСТАТИРА, че в предходно съдебно заседание, друг състав на Административен съд - Бургас е задължил ответника да завери за вярност с оригинала представената административна преписка, както и да представи доказателства на коя дата е била публикувана оспорената наредба в представените разпечатки на лист 102, 103 и 104, като съдът е дал 7-дневен срок за изпълнение на това разпореждане. Съобщението с дадените указания е получено от председателя на Общински съвет - Средец на 13.11.2017 г.

В първата част разпореждането е изпълнено – представената преписка е заверена. Доказателства за публикуването не са представени.

Настоящият съдебен състав счита, че следва да задължи отново ответника, като с оглед възраженията изложени в протеста, следва да конкретизира по отношение на коя дата на публикуване е вмененото задължение за представяне на доказателствата.

Съгласно чл.26, ал. 2 от ЗНА, Общинският съвет е длъжен да публикува проекта за наредба на своя сайт, като това следва да се осъществи достатъчно време дадено от законодателя, за да може гражданите да се запознаят с проекта и да направят своите възражения и предложения по него. Това е съществена част от процедурата по приемане на подзаконови нормативни актове. Затова ответникът следва да бъде задължен да представи доказателства, от които да се установява на коя дата е бил публикуван на сайта на Общински съвет или на Община Средец проекта за наредба, за да се прецени дали е спазен срокът предвиден в закона, през който гражданите могат да се запознаят с този проект и да направят своите предложения по него. Също така ответникът следва да представи доказателства за изпълнението на чл.28 от ЗНА, а именно да представи мотивите, поради които се е наложило приемането и съответно изменението на обжалваната наредба. Тези мотиви могат да се съдържат в докладна записка на предложителя, могат да се съдържат и в изявленията на общинските съветници при обсъждане на предложението за приемане на наредба.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общински съвет – Средец, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото доказателства за изпълнението на чл.26, ал.2 от ЗНА в релевантната редакция и чл.28 от същия закон. Съобщението с вмененото задължение на ответника да се изпрати с копие от протокола.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.02.2018 г. от 10.20 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно уведомени съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: