О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

№ 1917/13.08.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на тринадесети август две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 2224/2018 година.

Производството е по реда на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186 ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

 Образувано е по жалба на И.М.И. с ЕГН ********** в качеството му на *** – село Асеновец, община Нова Загора, с ЕИК 119545161, против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ОП-555-0131507/06.08.2018 година на директора на дирекция „Контрол“ в ТД – Бургас на НАП.

С обжалваната заповед, на основание чл.186 ал.1 т.1 б”а” от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, и чл.25 ал.1 т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – склад за дърва за огрев и дървен материал на улица ***в град Нова Загора, стопанисван от жалбоподателя, за срок от 12 (дванадесет) дни.

Жалбоподателят твърди, че разпореждането за допускане на предварително изпълнение е незаконосъобразно. Заявява, че с изложените мотиви в тази насока не се доказва необходимостта от защита на особено важни държавни и обществени интереси, а доводите са бланкетни. Изтъква, че сумите по продажби, установени като неотчетени в хода на проверката, са представлявали бъдещи плащания и затова не са били издадени фискални бонове. Сочи, че ПАМ се налага след два месеца от извършването на продажбите и не може да има преустановителен или превантивен ефект  Поддържа, че редът по ЗДДС за налагане на ПАМ е неприложим, защото като търговец не е регистриран в качеството се на „задължено лице“ по ЗДДС.

С петитума на жалбата се прави искане да се отмени обжалваното разпореждане.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60 ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е основателна.

При проверка на обекта, стопанисван от търговеца, извършена на 27.06.2018 година в 11:50 часа, е констатирано, че там се извършва търговска дейност, а при установени три продажби на дърва с дата 04.04.2018 година търговецът не е издал фискални касови бележки на обща стойност 220 лева.

Като е приел, че жалбоподателят не е спазил реда за документиране на продажбите по Наредба Н-18, ответникът е издал оспорената заповед.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено. Неиздаването на фискален бон е възприето от ответника като нарушение на данъчно – осигурителното законодателство и признак за системно неотчитане на приходи от дружеството, насочено срещу установената фискална дисциплина и законовите норми, свързани с осигуряване в бюджета на приходи от данъци, обосноваващо наличието на особено важен обществен интерес от предварителното изпълнение на заповедта (съгласно цитираната обилна практика на ВАС).

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е незаконосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188 ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186 ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето -  поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

Органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено грубо неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта не са налице.

Допускането на предварителното изпълнение на ПАМ има за цел незабавно да осуети/преустанови продължаващо неизпълнение за императивни норми от търговеца – в конкретния случай – по документирането на търговски продажби. На датата на проверката е установено, че преди значителен период от време ЕТ не е документирал по надлежния ред три продажби (от 04.04.2018 година). ПАМ (и предварителното ѝ изпълнение) е наложена със заповед от 06.08.2018 година, след повече от четири месеца от датата на констатираните нарушения. Към момента на проверката не е установено подобно нарушение нито пък има достоверни данни за създадена организация на работа, изключваща издаването на фискални бележки. Нито търговските обороти на лицето, нито текущите му задължения с публичноправен характер могат да обосноват разпореденото предварително изпълнение на мярката.

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта, е основателно и като такова следва да бъде уважено.

Затова, основание чл.60 ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със заповед за налагане на ПАМ № ОП-555-0131507/06.08.2018 година на директора на дирекция „Контрол“ в Тд – Бургас на НАП.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: