О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   1938 /14.08.2018 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на четиринадесети август, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 2247/2018 година,

 

            Производството е образувано по жалба вх. № 9133/14.08.2018 година от „Войнови травъл“ ЕООД – Бургас с ЕИК 202968670, чрез пълномощника адвокат И.А. от АК – Бургас със служебен адрес – град Бургас, улица „Александър Стамболийски“ № 15, против допуснато по закон предварително изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № РД-14-1974/09.08.2018 година, издадена от началник началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Със заповедта на дружеството е наложена ПАМ по чл. 106а ал.1 т.1, ал.2 т.1 и т.4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтПр) „спиране от движение за срок от шест месеца“ на лек автомобил „УАЗ 469Б“ с регистрационен № А *** КС, собственост на „Войнови травъл“ ЕООД.

В жалбата са изложени доводи за наличие на предпоставките по чл.60 ал.4, вр. ал.2 от АПК за спиране на предварителното изпълнение на приложената ПАМ. Заявява се, че дружеството ще понесе значителни щети от спиране на работа на автомобила, изразяващи се в невъзможност да заплаща на наети работници – шофьори и то в най-благоприятното време за дейността „джип сафари“ – август и септември.

Искането от съда е да постанови определение, с което да спре предварителното изпълнение на заповедта за ПАМ.

Съдът, след преценка на изложеното в жалбата, представените доказателства и съобразно закона приема следното по допустимостта на особеното искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта за прилагане на ПАМ.

Жалбоподателят е квалифицирал жалбата си като такава по чл. 60 ал.4 от АПК.

Съгласно чл. 60 ал.1 и ал.4 от АПК, в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция. Разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

В конкретния случай предварителното изпълнение на административния акт не е допуснато с изрично волеизявление на административния орган – издател по реда на чл. 60 ал.1 от АПК, а е допуснато по силата на закон – по нормата на чл. 107 ал.3 от ЗАвтПр. Затова и редът за оспорване на предварителното изпълнение по чл. 60 ал.4 от АПК – така както е посочено от жалбоподателя - е неприложим.

В отклонение на общия принцип за суспензивния ефект на жалбата, съгласно чл.166 ал.1 от АПК, разпоредбата на чл.107 ал.3 от специалния ЗАвтПр предвижда, че обжалването на заповедите за прилагане на ПАМ не спира изпълнението им. Специалният закон не предвижда основанията за спиране изпълнението на административния акт, поради което в случая намира приложение разпоредбата на чл.166 ал.4 от АПК, съгласно която допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда, при условията на чл.166 ал.2 от АПК – ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като искането може да бъде предявено при всяко положение на делото, до влизането в сила на решението.

Видно от изложеното в хипотеза на разглеждане на искане за спиране по чл.166 ал.4, във връзка с ал.2 от АПК, то е допустимо при образувано съдебно производство по обжалване на административния акт. Предмет на настоящия процес не е проверка на законосъобразността на административния акт, а искането на оспорващия съдът да постанови временно, до решаване на основния спор, спиране на допуснатото предварително изпълнение. Това право на оспорващия може да се реализира във само при съществуващо производство по оспорване на законосъобразността на административния акт и цели да обезпечи правата му в рамките на съдебното производство, поради което не може да се образува самостоятелно съдебно производство с предмет искане за спиране на допуснато по силата на закона предварително изпълнение. Производството по искането за спиране е подчинено на главното производство и съществува само дотолкова, доколкото съществува главното производство.

При извършена служебна проверка съдът установи, че в Административен съд– Бургас не е образувано съдебно производство по обжалване от страна на „Войнови травъл“ ЕООД на процесната заповед за прилагане на принудителна административна мярка. Такава жалба не е подадена и до/чрез административния орган – видно от изискания отговор от администрацията на ответника. След като не е налице висящо съдебно производство по обжалване законосъобразността на административния акт, направеното искане за спиране на неговото изпълнение, на основание чл. 166 ал.4, във връзка с ал.2 от АПК, е процесуално недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 9133/14.08.2018 година от „Войнови травъл“ ЕООД – Бургас с ЕИК 202968670, чрез пълномощника адвокат И.А. от АК – Бургас със служебен адрес – град Бургас, улица „Александър Стамболийски“ № 15, против допуснато по закон предварително изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1974/09.08.2018 година, издадена от началник началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2247/2018 година.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: