ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав,       

на дванадесети октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно  дело номер 2247 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Маскарейд“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Маскарейд“ ЕООД, ЕИК 204083305, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Константин Фотинов“ № 1, действащ чрез управителя, Л.К.К., срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-265-0311744/11.08.2017 г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас – запечатване на търговски обект – клуб „Маскарад“, находящ се в гр. Приморско, ул. „Странджа“ № 19, както и забрана за достъп до него за срок от десет дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

 

В изпълнение на разпореждане № 5871/15.08.2017 г., по делото е постъпила с писмо вх. № 8729/17.08.2017 г. заверено копие на административната преписка.

С определение № 1739/18.08.2017 г., съдът е указал на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици; указал е на ответника по оспорването, че е в негова доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, компетентността на издателя му и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта, както и че не сочи доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед.

Допуснал е като писмени доказателства представените с административната преписка от административния орган документи.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и допуснатите с определение № 1739/18.08.2017г. документи, като доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорването най-късно до следващото съдебно заседание да представи доказателства за компетентността на органа, издал оспорваната заповед като съобрази, че в административната преписка не се съдържат доказателства длъжностното лице П.Г.Ж.каква длъжност заема към 11.08.2017 г. в ТД на НАП – гр. Бургас, а този факт не е приет като безспорен и ненуждаещ се от доказателства от страните по делото.

УВЕДОМЯВА ответника, че при непредставяне на изисканите доказателства в дадения срок, на директора на Дирекция „Контрол” в ТД на НАП Бургас ще бъде наложена глоба в размер на 100 лв., за неизпълнение разпореждане на съда.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 05.01.2018г. от 10:45 часа, за която дата и час страните уведомени по условията на чл.137, ал.7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:06 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: