ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми март                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2247 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Маскарейд“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. И.- К., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

Юк. И.- К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Съдът докладва, че в изпълнение на съдебно разпореждане с писмо вх. № 11069/19.10.2017 г. от ответника по делото е постъпила служебна бележка относно служебния статус на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, удостоверяващ наличието на правомощия по издаване на оспорената заповед.

 

юк. И.- К.: Моля да бъдат приети приложените по делото доказателства. Представям и моля да приемете писмени доказателства по изготвен и приложен към тях опис.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с писмо вх. № 11069/19.10.2017 г., както и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

юк. И.- К.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

юк. И.- К.: Уважаеми г-н председател,  като вземете предвид представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, както и преписката по издаване на оспорвания административен акт, приложена от административния орган, и след като се уверите в тяхната релевантност по отношение законосъобразността и правилността на атакувания административен акт ще Ви моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана. Моля да ни присъдите направените по делото разноски, а именно юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 144,  ал. 3 АПК.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: