ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,03.12.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На трети декември                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2247 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.К.П., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Ж., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника Общински съвет Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощия юрисконсулт Б., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице В.А..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

АДВОКАТ Ж. – Запознах се с представените от ответника доказателства. Те изчерпват моето искане за представяне на доказателства от предходно съдебно заседание.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило по делото на 25.11.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Арх. В.В.А. - Д., 45 г., неосъждана, без дела и родства със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – Имам само един уточняващ въпрос по отношение отговора на въпрос 7 – това, което сте дали като отговор, да се разбира ли, че варианта, който е разработен и обсъждан е един единствен?

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли по-благоприятен вариант за ПУП, най-оптимален, който да е различен от процесния?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – За тази част от територията на с.Маринка до момента ми е показван само този вариант, който е и така наречен окончателен проект, предмет на процесното решение, с което е одобрен.

Относно въпроса на съда – Принципно да - ако тези двеста и няколко квадрата не се вземат от този имот, а се вземат от съседния и трасето на този околовръстен път бъде леко променено за сметка на част от площта на южния имот.

Другият вариант, който също е можел да бъде направен е да бъде взето предвид предложението на собственика на процесния имот направено във връзка със започнатата от него процедура по урегулиране на имота – той е предложил източно от имота му да бъде прокарано новото трасе. Приложила съм го като приложение, Приложение №2 към експертизата (л.168 от делото), това е неговото предложение. От това приложение, което остава извън обхвата, той предлага тази част от трасето на околовръстния път да бъде прокарана така (втората, дясната част на скицата). Трябва пътни инженери, пътни специалисти, трябва да кажат. На място има такъв черен полски път, но тъй като в одобрения ТУП за територията, обхвата на разработката е бил до тук, и съответно конкретния ПУП - актуализация се съобразява с обхвата по одобрения ТУП.

АДВОКАТ Ж. – Нямам въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение на вещото лице в размер на 550 лв., от които 500лв. са внесени под форма на първоначален депозит от жалбоподателя. ЗАДЪЛЖАВА последния, в 7-дневен срок от днес да представи по делото доказателство за довнасяне на разликата от 50 лв. по сметка на АСБ.

Да се издаде РКО, за вече внесената сума, след което да се издаде втори РКО.

 

АДВОКАТ Ж. - Моля да приемете един нотариален акт за покупко-продажба, от който е видно, че процесния имот е изцяло собственост на жалбоподателя. Забелязах, че в заключението на вещото лице е посочено, че жалбоподателя притежава ½ ид.части от имота и така установих, че сме пропуснали да представим този нотариален акт, от който се установява, че моя доверител е изключителен собственик на целия имот, а не на ½ от него.

Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения от адвокат Ж. копие от нотариален акт №160/28.04.2006г. за покупко-продажба на недвижим имот.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

АДВОКАТ Ж. – Представям и справка с разноските, за увеличаване размера на депозита за вещото лице, моля сумата да се счита не 500 лв., а 550 след представяне на бележката за доплащане по съдебно-техническа експертиза. Направената корекция по списъка за 50 (петдесет лева) е от мен.

Уважаема госпожо съдия, моля да отмените решението на Общински съвет Бургас в обжалваната част, като същото считам, че е неправилно, незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалноправните и правни разпоредби. Подборни съображения ще изложа в писмена защита по чл.144, във вр. с чл.149, ал.3 от ГПК.

Моля да ни присъдите и направените съдебно-деловодни разноски, с подробния разход извършен от моя довереник в хода на производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Оспорвам жалбата на П.К.П.. Считам, че решението на Общински съвет Бургас е правилно, законосъобразно, прието от компетентен орган, при спазване разпоредбите на материалния закон.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, в които подробно да изложа становище по съществото на спора.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 12 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: