О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2111                     от 04.09.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на четвърти септември две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2240 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 64, ал. 1 от Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУЕСИФ).

Образувано е по жалба от Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев против Решение № РД-02-36-703/28.06.2018 год. на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. С оспорения акт, административния орган на основание чл. 73, ал. 1, във вр. с чл. 69, ал. 1 от ЗУСЕСИФ е приключил сигнали с рег. № 311, 312, 313 и 314, регистрирани в Регистъра на сигнали и нередности в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България, във връзка с установени нарушения при възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 4 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на обществени сгради в град Поморие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Община Поморие.

В изпълнение на съдебно разпореждане, с писмо вх. № 9870/03.09.2018 год., процесуален представител на ответника е уведомил съда, че по повод предходно депозирана директно в Административен съд Бургас жалба от същия жалбоподател – Община Поморие против същия административен акт - Решение № РД-02-36-703/ 28.06.2018 год. на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 вече е образувано административно дело № 1857/2018 год. по описа на съда. С оглед на това, в молбата е поискано прекратяване на образуваното второ по време дело № 2240/2018 год. и присъединяване на материалите по него към предходно образуваното административно дело № 1857/2018 год. Във връзка с така заявеното и след извършена служебна справка, съда установи действителното наличие на адм. дело № 1857/2018 год. по описа на Административен съд Бургас, образувано между същите страни и със същия предмет.

Съгласно чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участвуват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като и двете са образувани по повод една и съща жалба от един и същ жалбоподател – Община Поморие против един и същ административен акт - Решение № РД-02-36-703/28.06.2018 год. на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. От друга страна, в разпоредбата на чл. 159, т. 7 от АПК е указано, че жалбата или протеста се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а жалбата, ведно с изпратените към нея писмени доказателства да бъде съединена за общо разглеждане с жалбата по повод на която е образувано адм. д. № 1857/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение, като непреграждащо пътя на защита на жалбоподателя и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл. 213 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК и чл. 159, т. 7 от АПК, Административен съд - гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 2240/2018г. с административно дело № 1857/2018г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, за общо разглеждане на жалбата на Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев против Решение № РД-02-36-703/28.06.2018 год. на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, като производството ще продължи под № 1857/2018г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2240/2018г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: