ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи  януари                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2240  по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Стоянов“ООД, редовно призован, се явява управителя С.Т. и адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция“Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Стоянов“ООД против ревизионен акт № Р-02000216000326-091-001/27.07.2016г. издаден от началник сектор ревизии възложил ревизията и главен инспектор по  приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 258/26.10.2016г. на изпълняващ правомощията на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика“Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в ревизионния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактите и обстоятелствата изложени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата, като във връзка с доклада по делото и разпределението на доказателствената тежест, моля да отделим спорното от безспорното, във връзка с това дали органите по приходите спорят единствено само, че няма транспортиране на стоките извън страната, т.е. за ВОД, тъй като по мое мнение това се оспорва единствено, а не относно реалността на доставките.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете преписката и съдържащите се в нея доказателства. Моля да се има предвид, че съгласно решението на директора на Дирекция “ОДОП“ на стр.5, предпоследен абзац, не се оспорва, че за доставките има издадени данъчни документи и че гръцките търговци имат ДДС регистрация. Оспорва, се че има доставка и съответно, че е извършен транспорт на същите.

 

АДВОКАТ М.: На първо място представям и моля да приемете писмени доказателства под опис, с препис за другата страна. Това е писмо от „Стоянов“ ООД до НАП, заедно с документи към него представляващи обяснения на един от нашите контрагенти, зададено с подадените от фирмата декларации в Гърция във връзка с доставките. Представям и заверени копия от тези декларации, но доколкото те са бланкови, не сме предоставили превод на български език, ако счетете за необходимо, моля да ми предоставите възможност да  представя превод на български език.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не се противопоставям да се приемат представените декларации, но моля да бъде изискано документите на чужд език да се представят с превод на български език.

 

АДВОКАТ М.: Моля да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза с въпроси, които съм описал в молба, която представям в днешното съдебно заседание с препис и за другата страна. Експертизата е във връзка с доказване на осъществяване на процесните доставки и добросъвестността на търговците.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на молбата за експертиза, не се противопоставям, но ако и е да е относима е напълно ненужна, тъй като тези въпроси са изследвани в рамките на ревизионното производство и не са спорни, но предоставям на съда.

 

АДВОКАТ МЕКИНСКИ: Моля да бъде допусната исканата експертиза, доколкото другата страна оспорва въобще извършването на доставките, а в ревизионния доклад има изложени аргументи за начина на плащане на фактурите и желаем да изясним тези въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че няма да може да се изясни плащането по фактурите, тъй като вещото лице ще стигне дотам само, че има постъпило плащане, което е извършено от това и това лице, но няма да се установи от чия сметка е извършено.

 

АДВОКАТ М.: Част от плащанията са на сметките е от дружество от Гърция.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства, с изключение на тези представени на чужд език.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че за да бъдат приети представените в днешното съдебно заседание документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с точен превод на български език, съгласно чл.14, ал.3 от АПК.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в представената в днешното съдебно заседание  молба.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото и съответния платежен документ.

 

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

АДВОКА М.: Моля да ни бъдат допуснати до разпит трима свидетели при режим на довеждане. Двамата свидетели са представители на двете фирми контрагент на „Стоянов“ ООД - „Zoutsos X.AND Co LTD - Хараламос Христос Пападолус и Милен Георгиев Сашев - управител на дружеството със същото име и третото лице Таня Николова Димитрова, която е бивш служител на „Стоянови“ ООД. Свидетелските показания са ни необходими за да докажем предаването на стоките и транспортирането им до Гърция. Тези лица са присъствали при предаване на стоките. Моля да имате предвид, че лицето с гръцко име знае български език, тъй като е женен от много години за българска гражданки и владее добре български език, поради което няма нужда от преводач.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не се противопоставям да бъдат допуснати свидетелските показани на тези лица.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА исканите от процесуалния представител на жалбоподателя трима свидетели, които да бъдат разпитани в следващото съдебно заседание.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъдат доведени свидетелите, определението за тяхното допускане ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.03.2017г.  от 11.00ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Делото да се ДОКЛАДВА в закрито заседание след представяне на документ за внесен депозит за определяне на вещо лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: