ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети май                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2240 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „С.“ ООД, редовно призован, се явява адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице С., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша заключението в днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

М.С.С. -  години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да допълня към момента.

 

АДВОКАТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Аз също нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева /л.430 от делото/ платими от внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените обжалвания ревизионен акт, като незаконосъобразен по съображения изложени подробно в жалбата. Искам само да допълня, че от събраните по делото доказателства се установи наличието на всички предвидени в закона предпоставки за извършване на Вътрешнообщностни доставки  и правото на жалбоподателя на данъчен кредит. Моля, за срок за представяне на писмени бележки. Претендирам разноски,за които представям списък, с копие за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо председател, моля да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Въпреки твърденията на жалбоподателя не бе доказано наличието на изискваните по ЗДДС предпоставки за прилагане на нулева ставка и не се доказа реално осъществяване Вътрешнообщностни доставки към гръцките търговци. Моля, да вземете предвид подробно изложените мотиви в решението на  Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас. В случай, че постановите решение в този смисъл, претендирам юрисконсултско възнаграждение в  размер на 5095 лева. Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК, ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника  за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: