О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 301                       от 07.02.2018 г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, втори състав, на седми февруари две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 223 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и следващи от АПК във връзка с чл. 172, ал. 5 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Образувано е по жалба на П.А.Т. ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0335-000085/28.12.2017 год. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Руен. С оспорения акт, административния орган е разпоредил на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП, спрямо жалбоподателя да се приложи принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 180 дни, чрез отнемане на 2 бр. регистрационни табели и свидетелството за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС) № 005669409.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, като подадена извън преклузивния 14-дневен срок за подаването й по реда на чл. 149, ал. 1 от АПК

В оспорената Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0335-000085/28.12.2017 год. е инкорпорирана разписка за връчването й на жалбоподателя Т.. Видно от съдържанието на същата, заповедта е връчена на П.А.Т. на 28.12.2017 год., за което той собственоръчно се е подписал.

Сезиращата съда жалба е изготвена на 12.01.2018 год. и същия ден в 16.57 часа е депозирана в деловодството на Районен съд Бургас. Съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им. Своевременно упражненото право на жалба е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на настоящото производство, за която съдът следи служебно. В случая, оспорения административен акт е съобщен на 28.12.2017 год. и крайния срок за подаване на жалба е 11.01.2018 г.  – четвъртък, присъствен ден, докато същата е изготвена и депозирана на 12.01.2018 г., т.е след законоустановения срок.

При така изложените обстоятелства съдът намира, че сезиращата го жалба е просрочена и следва да остави същата без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.Т. ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0335-000085/28.12.2017 год. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Руен.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 223/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    СЪДИЯ: