Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 548            29  март 2017  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на двадесет и трети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Г.Д.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 223 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Й.Р.В. *** против решение 146/23.12.2016г., постановено по административно наказателно дело № 290/2016 година по описа на Районен съд - Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № 1382 от 31.03.2016 г.  на директора на РДГ- Бургас, с което на касатора, на основание чл. 268, ал.1, т.1 от Закона за горите/ЗГ/ и за нарушение на същата разпоредба е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000.00/хиляда/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно, поради нарушене на закона и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Моли за отмяната му, ведно с потвърденото наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - директор на РДГ- Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд – Карнобат, да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд - Карнобат с решение 146/23.12.2016г., постановено по административно наказателно дело № 290/2016 година по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 1382 от 31.03.2016 г.  на директора на РДГ- Бургас, с което на Й.Р.В. от гр.Карнобат, на основание чл. 268, ал.1, т.1 от Закона за горите/ЗГ/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000.00/хиляда/ лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя. Приел е за доказано, че Й.Р.В. е осъществила деянието, описано в АУАН и НП, представляващо нарушение на чл.209 ЗГ, за което е била правилно санкционирана на основание чл.268 ЗГ.

Санкцията е наложена на Й.Р.В. за това, че на 14.12.2015г., на територията на ТП „ДГС“, землището на с.Черково, подотдел 392к, имот № 05370 преотстъпила контролна горска марка с абревиатура А 2089 на друго лице – Д.С.. За така констатираното на Й.Р.В. е съставен АУАН № 1382/29.12.2015г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

 При проверката е установено, че В. не е била на сечището. На сечището бил свидетеля С., който маркирал дървета за сеч, ползвайки контролната горска марка/КГМ/ на касатора с абревиатура А2089.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, въз основа на редовно събрани и обсъдени доказателства по делото, въз основа на които е формирал изводите си по приложение на материалния закон. Не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените при постановяване на оспореното решение.

Фактическата обстановка е установена от районния съд в съответствие със събраните писмени и гласни доказателства, поради което настоящият касационен състав я споделя изцяло и счита описаното в АУАН и в НП деяние, както и самоличността на извършителя за безспорно доказани по делото. Описанието на нарушението  е детайлно и ясно както в АУАН, така и в НП. Следователно, при предявяване на обвинението и ангажиране на административнонаказателната отговорност на касатора,  не е ограничено правото му на защита.  Като преотстъпила контролна горска марка с абревиатура А 2089 на друго лице - Д. С., Й.Р.В. е осъществила от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.268, ал.1, т.1 ЗГ, за което законосъобразно й е наложено предвиденото в същата разпоредба адимнистративно наказание „глоба“ в законоустановения минимум от 1000.00 лева, чиито размер е съответен на тежестта на извършеното нарушение и достатъчен за постигане целите на администартивните наказания по чл.12 ЗАНН.

С оглед изложеното, оспореното решение следва да бъде оставено в сила като постановено при правилно приложение на закона.

 Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

  Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  -  Бургас, ХІV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение 146/23.12.2016г., постановено по административно наказателно дело № 290/2016 година по описа на Районен съд  - Карнобат.

Решението е окончателно.

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                     2.