О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 553                   от 29.03.2016г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и девети март две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 223 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 203 и сл. от АПК.

            Образувано е по искова молба от К. Н. Й. ЕГН **********,***, ІІІ-та група, килия 205 против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. „Столетов“ № 21. В исковата молба е заявено искане за обезщетение в размер на 30 000 лева, представляващи неимуществени вреди, причинени на ищеца през периода от 28.01.2011 год., ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на иска, както и направените съдебно-деловодни разноски. Претендираното обезщетение е за престоя на ищеца в Затвора Бургас при подробно описани битови условия, които по твърдение на ищеца противоречат както на чл. 3 от ЕКПЧ, чл. 1, чл. 16 от Конвенцията против изтезанията, така и на чл. 3 и чл. 43, ал. 3 от ЗИНЗС.

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане № 645/29.01.2016 год. на съдията докладчик по делото, исковата молба е оставена без движение, като е указано на ищеца в изпълнение на разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ГПК, да отстрани следните нередовности: 1. Да посочи надлежен ответник по иска – юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите;        2. Да посочи всички обстоятелства, на които основават исковата си претенция, като конкретизират по време увреждащите действия или бездействия на административните органи, от които претендират, че са възникнали вредите, както и вида и размера на претендираните вреди от всеки акт, действие и/или бездействие. В случай, че се претендират вреди от административни актове, следва да се ангажират доказателства, че същите са отменени по административен или съдебен ред. Да посочи наличието на причинна връзка между твърдяните от него незаконосъобразни актове, действия или бездействия на конкретен административен орган и претърпените от него имуществени или неимуществени вреди; 3. Да посочи всички доказателства, които иска да бъдат събрани в подкрепа на заявените претенции, както и да посочат какви конкретни факти и обстоятелства, от значение за случая ще се установяват с всяко изискано за събира доказателство; 4. Да формулира петитум – искане за присъждане на конкретно обезщетение в конкретен размер за причинени имуществени, респ. неимуществени вреди от конкретно описани незаконосъобразни актове, действия или бездействия на конкретен административен орган или длъжностно лице; 5. Да заплати по сметка на Административен съд гр. Бургас BG 76 UNCR 7527 3166 0457 01; BIC ***, УниКредит Булбанк – Бургас държавна такса в размер на 10 лева и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ за това.

В изпълнение на така дадените указания, по делото е постъпил писмен отговор от ищеца. Към писмения отговор е приложена и нарочна писмена молба, в която ищеца е формулирал искане на основание чл. 83 от ГПК да бъде освободен от заплащане на държавна такса. По повод така формулираното искане и предвид заявеното още в исковата молба искане за предоставяне на правна помощ, с Разпореждане № 1196/23.02.2016 год. (съгласно определението за поправка на очевидна фактическа грешка), съда не е допуснал правна помощ по чл. 21, т. 3 от ЗПП на ищеца К.Й. и е отхвърлил искането му за освобождаване от заплащане на дължимата съдебна такса по образуваното административно дело. В цитираното разпореждане отново изрично е указано на ищеца, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да внесе по сметка на съда указаната държавна такса в размер на 10 лева, като при неизпълнение на указанието и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото – прекратено. Посочено е, че така постановеното разпореждане подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

Така постановеното разпореждане е получено лично от ищеца на 25.02.2016 год., не е било оспорено в указания 7-дневен срок и е влязло в сила. От друга страна, указаната от съда нередовност – липсата на заплатена държавна такса не е отстранена. 

            Мотивиран от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на К. Н. Й. ЕГН **********,***, ІІІ-та група, килия 205 против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. „Столетов“ № 21.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 223 по описа за 2016  г. на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: