О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 597            Година 18.03.2013              Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на осемнадесети март две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1.ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

              2.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

 

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно касационно наказателно административен характер дело номер 223 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на Т.Н.Т., ЕГН **********,***, против протоколно определение № 337 от 04.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 919/2012г. по описа на Районен съд гр.Несебър, с което е прекратено производството по делото. Счита обжалваното определение за неправилно и незаконосъобразно и моли да бъде отменено.

Ответникът – Началник на РУП-МВР Несебър, не изразява становище по частната жалба.

Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното определение Районен съд гр.Несебър е прекратил производството по н.а.х.д.№ 919/2012г., което е било образувано по оспорване на наказателно постановление № 185/27.03.2012г. издадено от Началник на РУП-МВР Несебър. За да постанови определението си съдът е приел, че сезиращата жалба е просрочена. На жалбоподателя е било указано да представи доказателства, че жалбата е подадена в срок, като от него са представени доказателства за изпращане на пратка от „Викинг-Н.” ЕООД, а жалбоподател е Т.Т., а не дружеството. Също така е прието, че в представените доказателства никъде не е посочено, че пратката е изпратена до РУП-Несебър. Приложения опис на писма не удостоверява изпращането на жалбата до РУП-Несебър, на него липсва дата и не е посочено какво точно се изпраща. Посочването на РУП на МВР-Несебър не е достатъчно за да се приеме, че пратката съдържа жалбата-предмет на настоящото производство.

Производство по частната жалба на основание на чл.63 от ЗАНН се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон, съдът следи служебно.

Наказателно постановление № 185/27.03.2012г. издадено от Началник на РУП-МВР Несебър е надлежно връчено на жалбоподателя на 28.09.2012г., видно от оформената към него разписка. Предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, седмодневен срок за обжалване на наказателното постановление в случая изтича на 05.10.2015г. - петък,  работен ден, като жалбата е входирана в РУП Несебър на 08.12.2012г.

От частния жалбоподател се твърди, че жалбата срещу наказателното постановление е изпратено по пощата с обратна разписка на 05.10.2012т., тоест в предвидения от законодателя срок.

Пред първоинстанционния съд е представена единствено жалбата, но не и пощенския плик с който е постъпила тя. Ето защо с разпореждане от 07.02.2013г. е задължен Началника на РУП Несебър, в 7-дневен срок от уведомяването да представи пощенски плик или копие от него, с който е постъпила жалбата срещу наказателно постановление № 185/27.03.2012г.. В указания срок е постъпил съответния пощенски плик, на който поставеното датно клеймо и нечетливо и от него не може да се установи датата на изпращането. Тази дата не може да бъде установена и от представеното от жалбоподателя известие за доставяне на пощенската пратка, тъй като там тя също е нечетлива. Ето защо с разпореждане от 04.03.2013г. „Български пощи” ЕАД са задължени в7-дневен срок от уведомяването да посочат на коя дата е изпратена пощенска пратка RPS 1142003J5WC, като е приложено копие от пощенския плик. В определения срок е постъпило писмо вх.№ 2641/18.03.2013г. в което се сочи, че препоръчаната пратка е изпратена от ПС София 42 на 05.10.2012г. 

От така представените доказателства, следва да се приеме, че сезиращата първоинстанционния съд жалбата е изпратена по пощата на 05.10.2012г., тоест в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и не е просрочена. Ето защо, определението с което е прекратено производството по делото следва да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение № 337 от 04.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 919/2012г. по описа на Районен съд гр.Несебър.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр.Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                  2.