ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2239 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.А.Ч., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явяват адвокат О. и адвокат М., редовно упълномощени.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главен архитект на Община Приморско арх. П.Г., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНАМакс Телеком” ООД, редовно уведомена,  представител не се явява.

 

Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице С.Г.Б., със снета по делото самоличност, като я предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм писмено заключение с вх. №8109/17.09.2013 г., което поддържам.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Може ли да посочите на какво се дължи разминаването между границата по кадастралната кара и по регулационен план между УПИ ХІV и УПИ V?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: По регулационния план няма нанасяне на сградата в имот № ХІV, обозначена по скицата, която съм представила към експертизата, под № 3. Тази сграда е отразена само в кадастралната карта и с оглед това отразяване се е получило изместването на границата по кадастралната карта. При отразяването на тази сграда изместването е с около 9 кв.м. и около общо 6 кв.м. се получава разлика при нанасянето на границата в останалата част.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд в размер на 150 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 150 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Ще Ви моля първо да прецените действителността на оспорената заповед на Началника на РДНСК, като считаме, че същата е извън компетентността му и поради това е нищожна. Доводът ни е свързан с това, че предмет на оспорване по административен ред пред Началника на РДНСК е било не разрешение строеж, а оттегляне на разрешение за строеж по чл. 91 АПК. За да си обоснове компетентността, административният орган е посочил, че приема, че пред него се обжалва отказ да се издаде разрешение за строеж. Така е обосновал и приложението на чл. 216 ЗУТ. Ние твърдим, че съобразно правото на чл.91, ал. 2 АПК, където се казва, че оттеглянето на акта се обжалва по реда на този кодекс, т. е. АПК, и поради това, че в ЗУТ, който е специален, в чл. 216 липсва изричен текст за оттегляне на издадено разрешение за строеж, а само се казва, че по реда на ЗУТ се обжалват разрешенията и отказите да бъдат издадени, то РДНСК не е била компетентна да разгледа жалбата против акт на главния архитект по чл. 91 АПК, който е за оттегляне на вече издадено разрешение за строеж. Липсва специално овластяване на лице. Разширително е тълкувана компетентността, която е специално учредена с чл. 216 ЗУТ. Това е тезата ни за липса на компетентност, водеща до нищожност на заповедта.

 

АДВОКАТ О.: Моля да отмените оспорения административен акт, като изцяло поддържам изложените от нас в жалбата срещу заповедта доводи. Фактическите ни твърдения се установиха по безспорен начин със изслушване в настоящото съдебно заседание на съдебно-техническата експертиза, която моля да вземете предвид при постановяване на решението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.  Считаме, че е налице влязло в сила разрешение за строеж. Същото е било надлежно съобщено на заинтересованите лица по чл. 149 ЗУТ, както и на РДНСК. Жалбоподателката не попада в кръга на заинтересованите лица съгласно чл. 149 ЗУТ. Същата е собственик в съседен УПИ. На следващо място сезиращата жалба е била единствено и само за започнат строеж и за нарушение на разпоредбата на чл. 15 от ЗУЧК, т. е. по същество същата не е представлявала оспорване на издадено разрешение за строеж, което да мотивира главния архитект да реализира правото си на отказ. В тази връзка Ви моля да оставите в сила оспорената заповед на Началника на РДНСК и моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: