О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2036          от  24.08.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и четвърти август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2238 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба от Д.Д.Н. *** и настоящ адрес *** против Наказателно постановление № 17-0304-001695/20.06.2017 год., издадено от Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което за извършено от жалбоподателя административно нарушение по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. В жалбата се твърди, че оспореното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно по подробно изложени доводи и аргументи.

След анализ на така депозираната жалба, настоящия съдебен състав намира, че същата е подсъдна за разглеждане на Районен съд гр. Несебър. Този извод се формира въз основа на следните доводи: Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗАНН, наказателното постановление и електронният фиш подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. В чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН е указано, че решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. С оглед така цитираната правна регламентация, настоящата жалба подлежи на разглеждане от първоинстанционния Районен съд Несебър.

Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2238/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд гр. Несебър.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: